ตำแหน่ง :

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน