นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน