นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอกรีน จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด, 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน