นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน