นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน