นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน