นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หน่วยงาน