เกี่ยวกับเรา
   
 
   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ

 

 

วิสัยทัศน์

ซีพีไอจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

 

1.  ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.  ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

3.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

4.  สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

 

(หมายเหตุ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.