เกี่ยวกับเรา
   
 
   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัทฯ

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและธุรกิจต่อเนื่องอย่างครบวงจรในประเทศ

 

พันธกิจ

1.  เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
     เน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

2.  ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

3.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร

4.  สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

 

นโยบาย

บริษัทฯ มี “นโยบายการบริหารจัดการ” ในทุกระดับดังนี้

                     1.  ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ

                     2.  ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อ Stakeholder

                     3.  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

                     4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม

 

(หมายเหตุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ ผ่านการทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.