เกี่ยวกับเรา
   
 
   
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
     
 
 
 
   
 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มโดยบริษัทฯได้รับซื้อวัตถุดิบ เป็นผลปาล์มสดจากสวนปาล์ม  ของบริษัทฯ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า 20,000 ไร่ รวมทั้งมีการรับซื้อผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของเกษตรกร ทั้งรายใหญ่ และรายย่อยในจังหวัดชุมพร  รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องจักรที่ทันสมัย  มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงจากต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

 
   
 
 

ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2536 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมกับนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย การเพิ่มทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตและสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  ถือเป็นบริษัทแรกของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร  ตั้งแต่การทำสวนปาล์ม  โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ประเภทต่างๆ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมทั้งตลาดผู้บริโภคทั่วไป ทั้งในรูปของน้ำมันพืชบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ บรรจุถุง ขวด ปี๊บ รวมถึงบรรจุถัง 200 ลิตร  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตจากเดิม 300 ตันเป็น 600 ตันต่อวัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มขึ้นอีกด้วย

 

 • 2522-2532
 • 2533-2543
 • 2544-2554
 • 2555-2565
 • 2522
 • 2524
 • 2529

- จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท

เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยมีกำลังการผลิต 5 ตัน/ชั่วโมง

- เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยมีกำลังการผลิต 6 ตัน/ชั่วโมง

 • 2536
 • 2538
 • 2539
 • 2543

- บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าถือหุ้นบริษัทรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด 100% และ บริษัทปะทิวการเพาะปลูก จำกัด 100%

- บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น มหาชน “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 210 ล้านบาท

- เริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม              และกากเมล็ดในปาล์ม

- บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวตลอดมาในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจาก 5 ตัน เป็น 60 ตัน/ชั่วโมง

- เริ่มดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอิน จัดจำหน่ายผ่านบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ในรูปแบบขวดภายใต้ตรา “รีโอ”

- เริ่มผลิตและจำหน่าย น้ำมันปาล์มโอเลอิน บรรจุขวดภายใต้ตรา “ลีลา” 

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 เป็นรายแรก สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย

 • 2545
 • 2546
 • 2548
 • 2549
 • 2551
 • 2554

- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 260.50 ล้านบาท

- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ Best Performance และ Best Liquidity Enhancement จาก SET AWARD 2000 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000

- รวมบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทและตั้งเป็นฝ่ายสวนในโครงสร้างองค์กรบริษัทฯ และยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย คือ รุ่งเรืองปาล์มออยล์ และปะทิวการเพาะปลูก

- ริเริ่มโครงการ Organic Farming ขยายพันธุ์นกแสกและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ

- เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตจาก 300 ตัน เป็น 600 ตัน/วัน

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 271.25 ล้านบาท

ริเริ่มโครงการผลิต Bio Gas จากการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

- ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มเพื่อใช้สำหรับสวนปาล์มของบริษัทฯ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

- รับรางวัล Thailand Energy Awrads และ Asean Energy Awards ในสาขา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล

- จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์ม ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

- บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2390(5)/2554 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 ในกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มหรือต้นกล้าปาล์ม

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2553” ที่จังหวัดชุมพร

 

 

 

 • 2555
 • 2556
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2555

-  จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต

- ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2556

- บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 560,578,040 บาท

- เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น เพื่อขยายกำลังการผลิต

- จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP#1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

- บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 560,568,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 1702(1)/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ในกิจการผลิตก๊าซชีวภาพ

- ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บัตรส่งเสริมเลขที่ 2644(1)/2556 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 560,569,547 บาท เป็น 632,752,650 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CPI-W1) ครั้งที่สุดท้าย

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจำนวน 1,050 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มกำลังการผลิตขนาด 45 ตัน ต่อชั่วโมงและโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 6.2 เมกะวัตต์

- จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด และ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคต

- ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2559 จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

- ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

- ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalitaion Against Corruption)  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคต สำหรับประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานทุกประเภท 

- จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคต สำหรับประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และ น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น

- จัดตั้งบริษัท ออล์ม บลูม โคโค นัท จำกัด เพื่อรองรับโครงการในอนาคต สำหรับการทำการวิจัย ปรับปรุง พัฒนา เพาะพันธุ์ ผลิตต้นกล้าพันธุ์และจำหน่ายกล้าพันธุ์ มะพร้าวม ปาล์มน้ำมัน และ พันธุ์พืชทุกชนิ 

- บริษัท ซีพีพี จำกัด จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 6,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 185,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 191,000,000 บาท

- ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2561 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

- ดำเนินการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี บริษัท ซีพีไอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท ออลล์ บลูมโคโคนัท จำกัด

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.