บรรษัทภิบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 
   
จรรยาบรรณบริษัท

จรรยาบรรณบริษัท

          บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

          บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546  ซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณบริษัท” จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้  เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุม เหมาะสมกับวิวัฒนาการของบริษัทฯ และสอดคล้องสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณฉบับเดิม

          บริษัทฯ มุ่งหวังให้ “จรรยาบรรณบริษัท” ฉบับนี้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานทุกคน โดยมีพนักงานระดับบังคับบัญชา และกรรมการบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจในข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่างๆ อย่างถ่องแท้  กรณีมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น บริษัทฯ ถือว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติใน “จรรยาบรรณบริษัท” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ขอให้พนักงานทุกคนใช้จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงาน และของบริษัทฯ โดยส่วนรวมสืบไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.