บรรษัทภิบาล
   
 
   
การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

          นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.   ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.   กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4.   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ

5.   กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6.   จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.   จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง  เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

1.1)   การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม

1.3)   บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

1.4)   ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.5)   แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.6)   ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

1.7)   บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.8)   บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1)   ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2)   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/
งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2560 โดยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน

2.3)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4)   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

2.5)   บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.6)   บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว

- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง

- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000   GMP และ HACCP  พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า  และรักษาความลับของลูกค้า

- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

-  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  3 ท่าน

-  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

-  กรรมการที่เป็นอิสระ 4    ท่าน

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ในปี 2560 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ควรไม่เกิน 6 ปี ทั้งนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เกินกว่า 6 ปี และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการแต่ละท่านควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องด้วยอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 แห่ง

กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.     นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 80/2006

2.     รศ. ดร. นินนาท  โอฬารวรวุฒิ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009

3.     นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002

4.     นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003

5.     นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014

6.     นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000  

7.     นายการุญ นันทิลีพงศ์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001

8.     นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002

9.     นายนพพร พิชา  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ และในส่วนแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ คณะจัดการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และหากแผนงานหรืองบประมาณที่ได้นำเสนอเกินกว่าอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560

รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช 

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

เกยานนท์

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายนพพร

พิชา

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6,680,158

หุ้น

-

 

-  

 

6,680,158

หุ้น

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

หุ้น

-

 

  -  

 

13,253,181

หุ้น

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

หุ้น

-  

 

 -  

 

0

หุ้น

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

8,171,923

หุ้น

-

 

-

 

8,171,923

หุ้น

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

หุ้น

-  

 

 -  

 

2,831,260

หุ้น

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

หุ้น

-

 

-  

 

5,348,266

หุ้น

นายสุภิสิทธิ์

ช่อเรืองศักดิ์

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายกฤษฏ์พงศ์

ตากวิริยะนันท์  

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

0

หุ้น

 -  

 

-  

 

0

หุ้น

นายอนันต์ชัย

อรัญเอี่ยมฟ้า

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

นายสมศักดิ์ 

พงษ์รามัญ

0

หุ้น

-  

 

-  

 

0

หุ้น

หมายเหตุ    

1)   นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถึงกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายนพพร พิชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม  โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ซึ่งในปี 2560 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร

(23 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(2 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(4 ครั้ง)

การประชุมผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง)

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์

4/4 (100%)

 

 

2/2 (100%)

 

 

1/1

รศ.ดร.นินนาท  โอฬารวรวุฒิ(1)

3/4 (75%)

 

4/4 (100%)

 

1/1 (100%)(1)

 

1/1

พล ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์(2)

4/4 (100%)

 

4/4 (100%)

2/2 (100%)

 

 

1/1

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช(1)

2/4 (50%)

 

4/4 (100%)

 

3/3 (100%)(1)

 

1/1

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

4/4 (100%)

18/23 (78.26%)

 

 

 

 

1/1

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา

4/4 (100%)

23/23 (100%)

 

2/2 (100%)

 

 

1/1

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

4/4 (100%)

 

 

 

 

4/4 (100%)

1/1

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

4/4 (100%)

 

 

 

4/4 (100%)

 

1/1

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

4/4 (100%)

 

 

 

 

4/4 (100%)

1/1

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

4/4 (100%)

 

 

 

 

 

1/1

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์(3)

 

 

 

 

4/4 (100%)

 

 

หมายเหตุ   

1)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ   

2)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายนพพร พิชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

3)     นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2560 ได้ดังนี้

1)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.64 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

 2)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

-  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.44 อยู่ในเกณฑ์ ดี

-  คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

            -  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี

-  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

-  คณะกรรมการบริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.89 อยู่ในเกณฑ์ ดี

3)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.89 อยู่ในเกณฑ์
ดีเยี่ยม

 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.