บรรษัทภิบาล
   
 
   
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

          เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของบทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อกัน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกันในการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บังคับบัญชา และพนักงานกับบริษัทฯ แล้ว ยังจะเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรังสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.