ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ข้อมูลการประชุม
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
08/05/2562 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 212.45 KB
       
       
08/05/2562 : เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ 243.43 KB
       
       
25/04/2562 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 281.1 KB
       
       
22/03/2562 : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 และการให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้า 241.72 KB
       
       
22/03/2562 : หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 111.41 KB
       
       
22/03/2562 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับเต็ม) 4.21 MB
       
       
2562 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 2.51 MB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 7.81 MB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 117.13 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - นิยามกรรมการอิสระ 56.38 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 139.31 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59.01 KB
       
       
562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 80.39 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 84.98 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ก. 92.55 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ข. 161.27 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ค. 188 KB
       
       
2562 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่สถานที่ประชุม 262.84 KB
       
       
04/12/2561 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 236.34 KB
       
       
27/08/2561 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 743.11 KB
       
       
08/05/2561 : เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัทฯ 242.21 KB
       
       
08/05/2561 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 5.65 MB
       
       
26/04/2561 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 289.27 KB
       
       
02/04/2561 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 240.14 KB
       
       
02/04/2561 : หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 110.23 KB
       
       
23/03/2561 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับเต็ม) 23.11 MB
       
       
23/03/2561 : แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 238.7 KB
       
       
2561 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 2.84 MB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 239.75 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 190.92 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - นิยามกรรมการอิสระ 56.38 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 139.58 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59.01 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 99.97 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 79.55 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ก. 93.18 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ข. 165.84 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ค. 199.45 KB
       
       
2561 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่สถานที่ประชุม 262.72 KB
       
       
25/08/2560 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 646.73 KB
       
       
11/05/2560 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 239.75 KB
       
       
27/04/2560 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 84 KB
       
       
24/03/2560 : แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 41.5 KB
       
       
2560 : หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 1.94 MB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 230.27 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 271.02 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 107.99 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 58.93 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 149.73 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 79.75 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ ก. 90.07 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ ข. 154.03 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ ค. 180.58 KB
       
       
2560 : สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แผนที่สถานที่ประชุม 262.68 KB
       
       
24/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2560 (เพิ่มเติม) 264.97 KB
       
       
23/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 356.48 KB
       
       
21/12/2559 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 39.5 KB
       
       
30/08/2559 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 620.71 KB
       
       
2559 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 4.38 MB
       
       
2559 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 3.74 MB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 227.37 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 143.4 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - นิยามกรรมการอิสระ 56.5 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ประวัติผู้สอบบัญชี 98.77 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59.23 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 69.07 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 78.87 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ก. 90.25 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ข. 155.48 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ ค. 182.38 KB
       
       
2559 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่สถานที่ประชุม 183.5 KB
       
       
2558 - แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมก 39.89 KB
       
       
2558 - การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น/ชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ 616.11 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกต 109.07 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่สถานที่ประชุม 143.68 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 180.11 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 157.43 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 90.69 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 79.05 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 159.72 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 59.02 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ประวัติผู้สอบบัญชี 107.29 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - นิยามกรรมการอิสระ 55.21 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ 181.42 KB
       
       
2558 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 1.01 MB
       
       
2558 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 131.69 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - แผนที่สถานที่ประชุม 308.74 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 184.86 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 192.81 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 98.94 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 78.45 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 59.25 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 61.38 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ประวัติผู้สอบบัญชี 79.37 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ 116.59 KB
       
       
2557 - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 238.76 KB
       
       
2557 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 1.4 MB
       
       
5/5 - แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 101.75 KB
       
       
4/5 - แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 86.94 KB
       
       
3/5 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 95.59 KB
       
       
2/5 - แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 85.65 KB
       
       
1/5 - หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 98.84 KB
       
       
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 4.14 MB
       
       
2556 - เอกสารเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 241.16 KB
       
       
2556 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 138.23 KB
       
       
2556 - ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ 130.42 KB
       
       
2556 - นิยามกรรมการอิสระ 55.44 KB
       
       
2556 - แบบรายงานการเพิ่มทุน 138.88 KB
       
       
2556 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 76.26 KB
       
       
2556 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 0 Byte
       
       
2556 - แผนที่สถานที่ประชุม - โรงแรมนารายณ์ 273.79 KB
       
       
2556 - ประวัติกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะ 64.15 KB
       
       
2556 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 214.24 KB
       
       
2556 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 263.46 KB
       
       
2556 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 89.28 KB
       
       
2556 - เอกสารเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 1.21 MB
       
       
2556 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 170.81 KB
       
       
2556 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 210.42 KB
       
       
2556 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 101.2 KB
       
       
2556 - แผนที่สถานที่ประชุม - โรงแรมนารายณ์ 20.75 KB
       
       
2556 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 0 Byte
       
       
2556 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 69.32 KB
       
       
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 151.12 KB
       
       
2555 - เอกสารเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 1.34 MB
       
       
2555 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 88.5 KB
       
       
2555 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - TSD 101.85 KB
       
       
2555 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 55.19 KB
       
       
2555 - แผนที่สถานที่ประชุม - โรงแรมนารายณ์ 21.14 KB
       
       
2555 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 0 Byte
       
       
2555 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 105.34 KB
       
       
2555 - ประวัติกรรมการ 108.54 KB
       
       
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2554 75.27 KB
       
       
2554 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 90.4 KB
       
       
2554 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - TSD 134.63 KB
       
       
2554 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 54.91 KB
       
       
2554 - แผนที่สถานที่ประชุม - โรงแรมนารายณ์ 21.66 KB
       
       
2554 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 33.14 KB
       
       
2554 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 43.59 KB
       
       
2554 - ประวัติกรรมการ 46.25 KB
       
       
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2553 184.59 KB
       
       
2553 - เอกสารเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 152.11 KB
       
       
2553 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 62.56 KB
       
       
2553 - แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - TSD 138.54 KB
       
       
2553 - แบบหนนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 36.52 KB
       
       
2553 - แผนที่สถานที่ประชุม - โรงแรมนารายณ์ 22.23 KB
       
       
2553 - เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 33.14 KB
       
       
2553 - ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 43.58 KB
       
       
2553 - ประวัติกรรมการ 54.48 KB
       
       
       
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.