ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ห้องข่าว
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
13/12/2560 : แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 151.67 KB
       
       
06/12/2560 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 140.06 KB
       
       
09/11/2560 : แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 140.02 KB
       
       
09/11/2560 : การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 141.06 KB
       
       
09/11/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 169.26 KB
       
       
07/09/2560 : การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จำกัด 191.5 KB
       
       
25/08/2560 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 646.73 KB
       
       
10/08/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 65.5 KB
       
       
11/05/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 101.51 KB
       
       
11/05/2560 : เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท 45.56 KB
       
       
27/04/2560 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 84 KB
       
       
24/03/2560 : แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 41.5 KB
       
       
24/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2560 (เพิ่มเติม) 264.97 KB
       
       
23/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 356.48 KB
       
       
23/02/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 84.08 KB
       
       
21/12/2559 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 39.5 KB
       
       
19/12/2559 : แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 48.2 KB
       
       
29/11/2559 : รายงานความคืบหน้าการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 45 ตัน/ชั่วโมง พร้อมขายไฟ 169.29 KB
       
       
09/11/2559 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 146.66 KB
       
       
09/11/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 88.1 KB
       
       
17/10/2559 : แจ้งกรรมการลาออก 39.02 KB
       
       
30/08/2559 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 620.71 KB
       
       
25/08/2559 : รายงานความคืบหน้าการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 45 ตัน/ชั่วโมง พร้อมขายไฟ 152.86 KB
       
       
10/08/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 84.75 KB
       
       
11/05/2559 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 158.69 KB
       
       
11/05/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค 2559 83.95 KB