ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ห้องข่าว
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
23/08/2562 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 742.92 KB
       
       
09/08/2562 : มติคณะกรรมการฯ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทย่อยเพื่อปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ 270.31 KB
       
       
09/08/2562 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 265.22 KB
       
       
09/05/2562 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 261.37 KB
       
       
08/05/2562 : เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ 243.43 KB
       
       
29/04/2562 : แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย) 243.05 KB
       
       
25/04/2562 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 281.1 KB
       
       
22/03/2562 : แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 และการให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้า 241.72 KB
       
       
21/02/2562 : เรื่องการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562, งดจ่ายเงินปันผล 255.89 KB
       
       
21/02/2562 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 261.18 KB
       
       
25/12/2561 : แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 248.86 KB
       
       
19/12/2561 : แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 236.63 KB
       
       
04/12/2561 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 236.34 KB
       
       
08/11/2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 262.1 KB
       
       
27/08/2561 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 743.11 KB
       
       
09/08/2561 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ 352.74 KB
       
       
09/08/2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 266.4 KB
       
       
10/05/2561 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 แต่งตั้งประธานกรรมการ 235.98 KB
       
       
10/05/2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 262.67 KB
       
       
25/04/2561 : แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท ซีพีพี จำกัด (บริษัทย่อย) 242.28 KB
       
       
02/04/2561 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 240.14 KB
       
       
23/03/2561 : แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 238.7 KB
       
       
22/02/2561 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล 254.86 KB
       
       
22/02/2561 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 263.52 KB
       
       
31/01/2561 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 342.28 KB
       
       
13/12/2560 : แจ้งวันหยุดประจำปี 2561 151.67 KB
       
       
06/12/2560 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 140.06 KB
       
       
09/11/2560 : แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 140.02 KB
       
       
09/11/2560 : การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 141.06 KB
       
       
09/11/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 169.26 KB
       
       
07/09/2560 : การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนัท จำกัด 191.5 KB
       
       
25/08/2560 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 646.73 KB
       
       
10/08/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 65.5 KB
       
       
11/05/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 101.51 KB
       
       
11/05/2560 : เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท 45.56 KB
       
       
27/04/2560 : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 84 KB
       
       
24/03/2560 : แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 41.5 KB
       
       
24/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2560 (เพิ่มเติม) 264.97 KB
       
       
23/02/2560 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 356.48 KB
       
       
23/02/2560 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 84.08 KB
       
       
21/12/2559 : แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 39.5 KB
       
       
19/12/2559 : แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 48.2 KB
       
       
29/11/2559 : รายงานความคืบหน้าการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 45 ตัน/ชั่วโมง พร้อมขายไฟ 169.29 KB
       
       
09/11/2559 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 146.66 KB
       
       
09/11/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 88.1 KB
       
       
17/10/2559 : แจ้งกรรมการลาออก 39.02 KB
       
       
30/08/2559 : การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ 620.71 KB
       
       
25/08/2559 : รายงานความคืบหน้าการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 45 ตัน/ชั่วโมง พร้อมขายไฟ 152.86 KB
       
       
10/08/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 84.75 KB
       
       
11/05/2559 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 158.69 KB
       
       
11/05/2559 : คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค 2559 83.95 KB
       
       
       
Notice: Undefined variable: cmd in /data/vhosts/cpi-th.com/httpdocs/fd_investor7.php on line 184 Fatal error: Call to a member function GetpageNavigator() on null in /data/vhosts/cpi-th.com/httpdocs/fd_investor7.php on line 184