ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
Warrant
 
 
 
 

 

  Title File Format Size
       
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ CPI-W1 161.26 KB
       
       
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 ครั้งที่ 1 633.12 KB
       
       
5/5 - แผนที่สถานที่รับจองซ์้อ CPI-W1 178.82 KB
       
       
4/5 - ใบจองซื้อ CPI-W1 356.53 KB
       
       
3/5 - ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CPI-W1 155.65 KB
       
       
2/5 - หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อ CPI-W1 555.55 KB
       
       
1/5 - แจ้งสิทธิการจองซื้อ CPI-W1 362.98 KB
       
       
หนังสือแจ้งจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CPI-W1) 10.38 MB
       
       
2556 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 172.37 KB
       
       
2556 - รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 179.53 KB
       
       
       
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.