ร่วมงานกับเรา
   
 
   
ใบสมัครงานออนไลน์
 
     
ชื่อ – นามสกุล : *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : *
ที่อยู่ : *
จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์. : ต่อ . *
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : *
E-Mail : *
Photo : ไฟล์ Gif. หรือ Jpg. ขนาดไม่เกิน 35 KB
     
 
         
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : *
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท *
ลักษณะงาน : *
พื้นที่ :  กรุงเทพฯ  ชุมพร  อื่นๆ *
   
         
         
วันเกิด : วัน   เดือน   ปี *
อายุ : *
เพศ :  ชาย  หญิง *
สถานภาพ : *
ส่วนสูง : ซม.
น้ำหนัก : กก.
สัญชาติ :
ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  จะเข้ารับราชการทหารในปี
 อื่นๆ
   
 
         
สถาบัน : *
ระดับ : *  
คณะ : *
สาขา : *
ปีที่เข้า :  
ปีที่จบ :  
เกรดเฉลี่ย :  
   
   
สถาบัน :
ระดับ :
คณะ :
สาขา :
ปีที่เข้า :
ปีที่จบ :
เกรดเฉลี่ย :
   
   
สถาบัน :
ระดับ :
คณะ :
สาขา :
ปีที่เข้า :
ปีที่จบ :
เกรดเฉลี่ย :
   
 
         
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
   
   
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
   
         
         
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
สถาบัน :
หลักสูตร :
   
   
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ถึง
สถาบัน :
หลักสูตร :
     
         
   
   
ความสามารถทางภาษา :
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
จีน ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ไม่ระบุ
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ไม่ระบุ
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ไม่ระบุ
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พิมพ์ดีด : ภาษาอังกฤษ คำ/นาที  ภาษาไทย คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่: รถยนต์    รถจักรยานยนต์  รถบรรทุก
ใบอนุญาต : รถยนต์    รถจักรยานยนต์  รถบรรทุก
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
ความสามารถอื่นๆ :
บุคคลอ้างอิง :
   
 
 
         
ท่านเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ : ไม่เคย    เคย    ระบุ
ท่านยินดีให้เราตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรมกับทางหน่วยงานราชการหรือไม่ : ไม่ได้    ได้   
   
         
 
 
    
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.