ร่วมงานกับเรา
   
 
   
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ เสมอมา

“ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน....”

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ปีละ 1 ครั้ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานและครอบครัว  ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงาน  เกษียณอายุ 

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ

  • เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานในอนาคต กรณีเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต

เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มาดา/บุตรของพนักงาน

  • เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน

ทุนการศึกษา

  • พิจารณาเป็นรายปีตามความเหมาะสม และตามเกณฑ์บริษัทฯ

เครื่องแบบพนักงาน

  • เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อภาพลักษณ์องค์กร

เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกเขตปกติ

  • เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกเขตปกติ

รถรับส่งพนักงาน

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน (สำหรับสำนักงานชุมพร)

เงินกู้กรณีฉุกเฉิน

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน โดยหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขบริษัทฯ

โบนัส

  • บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นปีๆไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ

 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.