ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

รายชื่อ

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน (ร้อยละ)

1.

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

214,619,400

33.918

2.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

34,701,441

5.484

 

 

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.095

 

 

นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,329,874

2.107

 

 

นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.444

 

 

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.232

 

 

นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.211

 

 

นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,171,202

0.185

 

 

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.025

 

 

นางวิมล แซ่จู

1,177,842

0.186

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์

33,790,001

5.340

 

 

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

6,680,158

1.056

 

 

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

18,721,720

2.959

 

 

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 

5,348,266

0.845

 

 

นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.480

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

33,433,581

5.284

5.

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

31,117,701

4.918

 

 

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 

8,171,923

1.291

 

 

นายเมธี ฉัตรเลขวนิช

7,106,020

1.123

 

 

นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช

6,345,418

1.003

 

 

นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช 

3,809,516

0.602

 

 

นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

 

 

นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

 

 

นางลักขณา จึงสมาน

8

0.000

6.

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8,697,074

1.374

 

 

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.447

 

 

นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

134,946

0.021

 

 

นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์

2,898,802

0.458

 

 

นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

2,832,066

0.448

7.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7,852,302

1.241

8.

นายบุญยง บุญยงรัตนากุล

6,075,426

0.960

9.

นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา

5,872,776

0.928

10.

นายสุรชัย ฟองอมรกุล

5,850,112

0.925

11.

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

250,742,836

39.627

รวมทั้งสิ้น

632,752,650

100

หมายเหตุ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

                 1.  กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 565,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.73

                      -   นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.71

                      -   นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68

                      -   นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74

                      -   นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 2.  กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31

                      -   นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87

                      -   นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63

                      -   นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24

                 3.  กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10

                      -   นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

                      -   นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

                      -   นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00

                      -   นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80

                      -   นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                 4.  กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38

                      -   นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

                 5.  กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25

                      -   นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01

                      -   นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

                      -   นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 6.  นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61

                 7.  นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 8.  นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 9.  บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,090,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.88

                      (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

                 10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.06

                       (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,493

623,684,818

98.57

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

11

9,067,832

1.43

รวมทั้งสิ้น

2,504

632,752,650

100.00

 

 

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

รายชื่อ

การถือครองหุ้น

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

จำนวนหุ้น

%

นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

0

0

รศ.ดร.นินนาท

โอฬารวรวุฒิ

0

0

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช 

0

0

พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

เกยานนท์

0

0

นายนพพร

พิชา

0

0

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6,680,158

1.055

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.094

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

0

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

8,171,923

1.291

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.447

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.845

รวม

36,284,788

5.734


 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.