ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
   
 
   
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

 

 
 
 
1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

โทรศัพท์. : +66(0) 2679 9166 โทรสาร. : +66(0) 2285 6369
www.cpi-th.com

 

 
 
 

296 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์. +66(0) 7761 1000 โทรสาร. +66(0) 7761 1011 
www.cpi-th.com

 

 
 
 
 
  บริษัท : ประเทศ :
  ชื่อ : โทรศัพท์ :
  ตำแหน่ง : โทรสาร :
  ที่อยู่ : E-Mail :
  รหัสไปรษณีย์ :    
         
 
 
   
  เลือกประเภทติดต่อ :
  หัวข้อคำถาม :
  รายละเอียด :
     
 
   
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.