ผลิตภัณฑ์และบริการ
   
 
   
กระบวนการผลิต
   
 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรพื้นที่ ปลูกปาล์มกว่า 20,000 ไร่ ด้วยพันธุ์ปาล์มมากกว่า 500,000 ต้น ซึ่งเป็นแหล่ง วัตถุดิบหลักของการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ เริ่มด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่าง ใกล้ชิดในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การวิจัยและเพาะพันธุ์ การปลูก

การให้ปุ๋ย การให้น้ำในระบบน้ำหยด (Drip Irrigation System) การตกแต่งและ ดูแลตามอายุของปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์ปาล์มที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นเพาะปลูกสวนปาล์มใน จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการจัดหาปุ๋ยและต้นกล้าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร

รวมทั้งการรับซื้อผลปาล์มสด ทั้งจากผู้ปลูกปาล์มรายใหญ่ และเกษตรกรรายย่อย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถรักษาคุณภาพ และปริมาณ วัตถุดิบ สำหรับใช้ในการผลิตได้อย่างพอเพียง
 
 
 
เมื่อคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งต่อมายังกระบวนการแปร
รูปเป็นน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยเริ่มจากการนำทะลายปาล์มสด
ผ่านเข้าระบบนึ่งทะลายปาล์ม เพื่อให้ง่ายต่อการแยกผลปาล์มสดออกจากทะลายปาล์ม ส่วนของผลปาล์มสดจะผ่านเข้าเครื่องย่อยและหีบน้ำมันเพื่อแยกน้ำมัน จากเนื้อปาล์ม และเมล็ดในออกจากกัน ส่วนของเนื้อปาล์มจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่อง แยกน้ำมัน น้ำ และสิ่งเจือปน โดยน้ำมันจะถูกส่งไปยังเครื่องไล่ความชื้นก่อนที่จะ เข้าถังเก็บเพื่อรอกระบวนการผลิตขั้นต่อไป ส่วนเมล็ดในปาล์มจะถูกนำไปสกัด เพื่อแยกกากเมล็ดในปาล์มออกเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
 
 
 
หลังจากผ่านขั้นตอนของการสกัดแล้ว น้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการ
กลั่นที่มีกำลังการผลิตถึง 600 ตันต่อวัน โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใน ภูมิภาคเอเชีย เป็นระบบ Ice Condensing จากบริษัท De Smet ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อุณหภูมิในการกลั่นน้ำมันที่ต่ำกว่าระบบทั่วไป จึงส่งผลให้น้ำมัน ที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตดังกล่าว มีเสถียรภาพและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จากนั้นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่กลั่นได้ นำมาผ่านกรรมวิธีการแยกไขเป็นน้ำมันปาล์ม บริสุทธ์ส่วนข้น หรือน้ำมันปาล์มสเตียรีน ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเนยเทียม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ส่วนน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ส่วนใส หรือน้ำมันปาล์มโอเลอิน จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและในการปรุงอาหาร โดยมีคุณค่าวิตามินจากธรรมชาติอย่างครบถ้วน
 
 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพจนถึงกระบวนการผลิต โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพในระดับสากล ทำให้ผลการตรวจสอบถูกต้องแม่นยำ และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐาน
 
 
น้ำมันปาล์มโอเลอิน ที่ได้หลังจากผ่านกรรมวิธีในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามระบบมาตรฐาน จะถูกส่งเข้าถังเก็บเพื่อรอส่งมอบ ส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าโรงบรรจุ อันทันสมัยของบริษัทฯ ซึ่งสะอาดและปลอดภัย ก่อนส่งไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ ในรูปแบบของน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ภาย ใต้ตราสินค้า “ลีลา”
   
 

หลังจากผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามระบบมาตรฐาน สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าผ่านรูปแบบการจัดส่งประเภทต่างๆ อาทิ รถขนส่ง Tanker สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการสินค้าในลักษณะ Bulk Supply รถขนส่ง Truck สำหรับกลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์ รวมถึงการส่งมอบโดยเรือบรรทุกน้ำมัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ

 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.