การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ส่งพนักงานเข้าร่วมงาน “แรงงานชุมพร รวมพลังสร้างผืนป่า ห่างไกลยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติต่อต้านยาเสพติด “แรงงานชุมพร รวมพลังสร้างผืนป่า ห่างไกลายาเสพติด” บริเวณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง .ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง ข้าราชการ แรงงานนอกะบบ เครื่อข่ายแรงงานและประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้วยการปลูกป่าชายเลน

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.