การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ต้อนรับคณะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  CPI  ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ในกรณีเกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดย CPI เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีของการจัดการระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนในภาพรวมร่วมกันด้วย

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.