การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
 
   
CPI ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้นำพนักงานเข้าร่วมโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกจ้างด้วยกันเองและกลุ่มลูกจ้างกับนายจ้าง อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 

© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.