คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผล จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ด (Good Corporate Governance)
    โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. กำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบ
    ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม กันและเป็นธรรม
    ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 
 


4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตาม อย่างสม่ำเสมอ

5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน ภารกิจกลยุทธ์เป้าหมายนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบอำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ บริษัทฯมีแผนปฏิบัติ
    และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณของบริษัทฯทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมายแผนงาน
    งบประมาณของบริษัทฯทุกป

 
     
     
     
 
 
 
 
 
© Copyright 2009 Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited. All right reserved.