การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1)   นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

       บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และบริษัทจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

       1.1)    นโยบายด้านการใช้แรงงานบังคับ

                 บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้องหรือรับเงินเก็บประกัน บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทำงาน หรือรับเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม

       1.2)    นโยบายด้านการใช้แรงงานเด็ก

                 บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

       1.3)    นโยบายด้านการใช้แรงงานหญิง

                 บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงาน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์

       1.4)    นโยบายด้านการเลือกปฏิบัติ

                 บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

       1.5)    นโยบายด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

                 บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน อำนวยความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนั้นเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ

       1.6)    นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน

                 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ

       1.7)    นโยบายด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี

                 บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุมคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

       1.8)    นโยบายด้านค่าตอบแทนการทำงาน

                 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานหรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะให้ลูกจ้างได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถเข้าใจรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ ได้ และจะไม่หักค่าจ้างไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้

       ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :   ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน

2)   นโยบายการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน

      บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนำเอาความต้องการของพนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความ ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ดำเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื้นฐานและความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน
 • ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
 • บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
 • ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเคารพในความเห็นต่าง
 • จัดให้มีระบบร้องเรียน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 
 • ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

    ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามนโยบายที่กำหนด

3)   นโยบายการพัฒนาฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

       บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งการให้ความสำคัญการการสร้างทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะเกษียณอายุภายใน5 ปี ภายในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโต   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับให้มีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

       ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :  

 • การอบรมพัฒนาของกรรมการ

ปีที่อบรม

รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ปี 2563

นายการุญ นันทิลีพงศ์   

·   หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2020

 • การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร

ปีที่อบรม

รายชื่อผู้บริหาร

หลักสูตรการฝึกอบรม

ปี 2563

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

·   TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

 

 • จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

ปีที่อบรม

รวมจำนวนการฝึกอบรม (ชั่วโมง)

เฉลี่ย/คน/ปี (ชั่วโมง)

เป้าหมายชั่วโมง/คน/ปี

ปี 2561

                   23,239.00

24.11

6 ชั่วโมง/คน/ปี

ปี 2562

                   19,042.00

23.22

6 ชั่วโมง/คน/ปี

ปี 2563

                   13,714.00

17.86

6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมายเหตุ    หลักสูตรอบรมมีดังนี้ HR for Non HR,  SAP & Excel for Analytics, การสร้างภาวะผู้นำ, ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานแรงงานไทย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน,  5 ส, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท, กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO, นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ฯลฯ

 • ความผูกพันของพนักงาน ในปี 2563 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ80 มีอัตราลดลงร้อยละ 5.17 จากปีก่อน

4)   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

       บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

       1)   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

       2)   สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       3)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

       4)   ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเหมาะสมสำหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

       5)   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

       ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

       บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงอุบัติเหตุด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการทำงานกับเครื่องจักร หรือเหตุเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนรอบข้าง 

       ในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีการทบทวนปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการดังนี้

       การดำเนินการ    : วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ การดำเนินการแก้ไขป้องกัน

       การปรับปรุง     :  ดำเนินการปรับมาตรการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง

       การติดตามผล  :  กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงานขององค์กร (KPI) ตั้งเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายองค์กร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) องค์กรเป็นประจำทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

       สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน :

ปี

เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ

(คน)

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

(คน)

ปี 2561

9

9

0

0

ปี 2562

8

8

0

0

ปี 2563

5

1

0

0

       ทั้งนี้ในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและบริษัทฯ ไม่เคยมีแผนการรองรับเกี่ยวกับโรคดังกล่าวมาก่อน บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการป้องกันให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ และมีการจัดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ให้กับชุมชน หมู่บ้านรอบข้างโรงงานที่จังหวัดชุมพรด้วย

5)   นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

       บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
 • ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
 • ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

      ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางเจ้าหนี้ และจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้าง บริษัทฯ ยังคงชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

6)   นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง

       บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการค้า และการแข่งขันแบบเสรี บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการค้า และดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เบียดเบียนกัน รวมทั้งการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม และขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบ
 • บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำมาปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และคู่แข่งขันทางธุรกิจ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และมีเหตุผลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณี

      ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับทางลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ได้ทำการผ่อนปรนเงื่อนไข ระยะเวลาชำระหนี้ ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าว

7)   นโยบายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปถูกลิขสิทธิ์

      บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ถอดโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
 • สำรวจและปรับปรุงจำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ

      ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ มีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านั้น

      บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/นำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่าฝืนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนั้นจะต้องรับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

      ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

8)   นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

       อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

       ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา : ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์