โรงงานสีเขียว

โครงการชุมชนสัมพันธ์

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านชุมชนและสังคม จึงกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นประจำ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบแก่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในอันที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนด้วยความเอื้ออาทรและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

>รายละเอียดทั้งหมด

โครงการส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร

สืบเนื่องจากโครงการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของน้ำจากการบำบัด ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงได้จัดตั้งโครงการเดินท่อน้ำเสียจากการบำบัดไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกล่า  เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และยังมีจุดกระจายน้ำไปยังสวนปาล์มของเกษตรกร บ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน ในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน   

>รายละเอียดทั้งหมด

Bio Gas Project

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และยังให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียในระบบปิด (Anaerobic) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่ เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

>รายละเอียดทั้งหมด

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกแสกเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการขยายพันธุ์นกแสกเพื่อใช้กำจัดหนูในสวนปาล์ม เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะนำไปสู่โครงการต้นแบบ ให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไปเข้ารับฟังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา   

>รายละเอียดทั้งหมด