บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และยังให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียในระบบปิด (Anaerobic) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่ เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย