คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

วุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2554 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

ตำแหน่ง

กรรมการบรรษัทภิบาล

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

0.44%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต UNSW

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด