คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบรรพต หงษ์ทอง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายบรรพต หงษ์ทอง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

การอบรม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS.) จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) จาก NORTHEASTERN UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กโซติด ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
 • 2556 - 2558 กรรมการอิสระ และ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ช็อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

2.09%

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • BS.BA Husson University, Maine, USA

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2553 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
 • 2550 - 2553 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2549 - 2551 กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน
 • 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

นายนพพร พิชา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายนพพร พิชา

ตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

การอบรม

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 14/2014 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

 • 2541 - 2549 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/หน่วยงาน

 • 2543 - 2548 ประธานกรรมการ บริษัท เอื้อวิทยาเครื่องอุปกรณ์ จำกัด
 • 2550 - 2558 ประธานกรรมการ Viet World Company Limited
 • 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด