ร่วมงานกับเรา

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เสมอมา

ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

SAP Support (Base in Bangkok Office) / เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบ SAP ประจำสำนักงานกรุงเทพ รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน

Job Highlights:

 • BA or higher in Computer, IT or related fields
 • 2-3 years experience in SAP support (MM/SD)
 • Knowledge in FI, CO, PP, PM would be preferable


Job Responsibilities  :
 • Responsible for SAP ERP 
 • Configuration, Modification, implement and support for SAP modules (MM /SD or others)
 • Proactively support and/or arrange training to end-users to solve and improve the operational SAP system and related process

หน้าที่รับผิดชอบหลัก:
 • ดูแลรับผิดชอบ SAP ERP ของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข ตลอดจนแนะนำ ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ SAP แก่ผู้ใช้งาน (Configuration, modification, implement , support  SAP)
 • มีส่วนร่วมในการจัดอบรมหรือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน SAP แก่ผู้ใช้งานในระดับปฏิบัติการ 
 • ติดต่อและประสานงานกับ Vendor และ SAP Consultant

คุณสมบัติผู้สมัคร

Qualifications:

 • Bachelor's degree or higher in computer, IT or related fields
 • 2-3 years working experience in sap support (MM/SD)
 • Knowledge in SAP ABAP, Basis or others modules FI, CO, PP, PM would be preferable
 • Flexible and service mind

คุณสมบัติ:
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี ด้าน SAP Support 
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับ SAP ABAP, Basis หรือมีความรู้ใน SAP Modules อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก Modulesหลัก เช่น  FI, CO, PP, PM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพรได้เป็นครั้งคราว

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

Senior Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

รายละเอียดงาน

 • ประสบการณ์ 8 ปี การบัญชี AP, AR, GL, COSTING
 • Cost Accounting บัญชี ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ
 • มีความสามารถทำงบประมาณได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ด้านการทำบัญชี AP, AR, GL, ต้นทุนวัตถุดิบ การผลิต
 • สามารถปิดงบ วิเคราะห์งบได้
 • สามารถจัดทำรายงานงบการเงิน รายงานงบ Consolidate ให้กับ External Auditor และจัดทำบัญชีของบริษัทฯ ย่อยได้
 • มีความสามารถทำงบประมาณบริษัทฯ ได้
 • ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานกรุงเทพ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพรได้เป็นครั้งคราว 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

เจ้าหน้าที่การตลาด-รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน

 • จัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail Microsoft Outlook ในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ เดินทางต่างจังหวัดได้
 • กระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / ผู้อื่นได้ดี
 • สามารถส่งประวัติ และ Portfolio งานที่น่าสนใจมาได้ที่ HRD@CPI-TH.COM

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเครื่องมือวัด ปฏิบัติงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบเขียนแบบงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานโครงการที่สร้างใหม่และปรับปรุง Modify ระบบ
 • ประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์และราคาให้เหมาะสมกับงานแต่ละโครงการรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมาให้ได้ตามแบบและมาตรฐานที่กำหนดหรือตกลงกันไว้
 • วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร กระบวนการผลิต และติดตามผลดำเนินการซ่อมแซม ก่อน-หลัง ปรับปรุงเครื่องจักร ทั้งติดตั้งใหม่ และเก่า
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 2-4 ปี ทางด้านระบบงานไฟฟ้าโรงงาน
 • มีความรู้ด้านงานออกแบบและเขียนแบบงานวิศวกรรมในด้านไฟฟ้า และเครื่องมือวัด
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เต็มเวลา
 • หากผ่านงานทางด้านบริหาร หรือหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • To be responsible for internal audit jobs by assignment in accordance with internal audit standard
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน ธุรกิจผลิต / โรงงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ปฏิบัติงานที่โรงงาน บจก. ซีพีพี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

รายละเอียดงาน

 • ประสบการณ์ 2 ปี การบัญชี AP, AR, GL
 • Cost Accounting บัญชี ต้นทุนการผลิต บัญชีทั่วไป
 • มีความสามารถทำงบประมาณได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี 
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านการทำบัญชี AP, AR, GL การผลิต ปิดงบ วิเคราะห์งบได้
 • มีความสามารถทำงบประมาณได้
 • สามารถใช้ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ (ปฏิบัติงานโรงงานชุมพร)-รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน

ดูและคลัง 3 ส่วน ประกอบด้วย

 • คลังน้ำมัน/KN ควบคุมดูแลการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่ายของวัตถุดิบ เพื่อส่งจำหน่ายและป้อนเข้ากระบวนการผลิต ควบคุม Stock น้ำมันใน Storage Tank
 • คลังสินค้าบรรจุสำเร็จ ควบคุมการจัดเก็บ การจ่าย การดูแลสินค้าบรรจุสำเร็จ พร้อมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • คลังพัสดุอะไหล่ ควบคุมดูแล การรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ของวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์และน้ำมันดีเซล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหาร การจัดการ วิศวเครื่องกล/ไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Warehouse Management System หรือประสบการณ์ด้านคลังน้ำมัน คลังสินค้าและพัสดุ 10 ปีขึ้นไป  และหากเคยผ่านงานด้านคลังน้ำมันพืชมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงงกดดันได้ดี การแก้ปัญหาต่าง ๆ และการนำเสนอได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • หากใช้ระบบ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hrd@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตรวจสุขภาพประจำปี    ปีละ 1 ครั้ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินให้แก่พนักงานและครอบครัว ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ

ประกันชีวิต /ประกันอุบัติเหตุ   เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานในอนาคต กรณีเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต

เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มารดา/บุตรของพนักงาน   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน

ทุนการศึกษา และการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน   พิจารณาเป็นรายปีตามความเหมาะสม และตามเกณฑ์บริษัทฯ มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เครื่องแบบพนักงาน   เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อภาพลักษณ์องค์กร

เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกเขตปกติ   เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกเขตปกติ

รถรับส่งพนักงาน   เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน (สำหรับสำนักงานชุมพร)

เงินกู้กรณีฉุกเฉิน   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน โดยหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขบริษัทฯ

โบนัส    บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นปี ๆ ไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ