แจ้งเรื่องร้องเรียน

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ (Whistle blower Policy)

นโยบายในการรายงานเบาะแส

          บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

เบาะแสที่ควรรายงาน

 1. การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือฉ้อโกง

 2. การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ

 3. การใช้เงิน ทรัพย์สินและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ

 4. มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ

 5. การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 6. มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทำที่เป็นอันตราย และ/หรือผิดกฎหมายอื่นๆ

 7. การละเลยและ/หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่

 8. การกระทำที่ผิดกฎหมาย

 9. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

 10. การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือต่อพนักงานของบริษัทฯ

 11. การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ

 12. การปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

 13. การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ

เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน
 1. ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร

 2. ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี

 3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ 


แนวทางในการรายงานเบาะแส
 1. ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่ผิดปกติ

 2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4. วิธีการที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

 5. ผู้ที่เป็นพยานในการทุจริตคอร์รัปชั่น

 6. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

 1. พนักงานและ/หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียน

 1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

 2. ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

 3. เลขานุการบริษัท

 4. กรรมการบริษัท

วิธีการร้องเรียน

    ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีการดังนี้

  1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
  2. แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-034-0284
  3. ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ : https://www.cpi-th.com 
  4. ผ่านทาง E-mail ของประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : noppornpicha@hotmail.com
     ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

     ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 2. คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนและหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจเชิญให้พนักงานผู้ใดผู้หนึ่งมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

 3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการและในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 • ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

 1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในขั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย

 3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

 4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

 5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

 6. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป