นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้
         
ทั้งนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดทำมาตรฐานว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ที่ประกอบด้วยมาตรฐานหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ คือ
 1. การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance)
 2. สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) 
 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice)
 4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
 5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice)
 6. ผู้บริโภค (Consumers Issue)
 7. การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน (Community involvement and Development)

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1)  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

      บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อรับ ประกันว่าพนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ด้านการใช้แรงงานบังคับ : บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้องหรือรับเงินเก็บประกัน บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทำงาน หรือรับเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม
 • ด้านการใช้แรงงานเด็ก : บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
 • ด้านการใช้แรงงานหญิง : บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงาน หรืออยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์
 • ด้านการเลือกปฏิบัติ : บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
 • ด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง : บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน อำนวยความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนั้นเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ
 • ด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
 • ด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี : บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุมคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

    การบริหารกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน

 • กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน            เพื่อแสดงความมุ่งมันและปลูกฝังคนในองค์กรในการเคารพสิทธิมุษยชน
 • ด้านการประเมินผลกระทบ                      ระบุประเด็นความเสี่ยงและระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
  • ด้านการติดตามผล                       การจัดทำแผนการคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
  • ด้านการสื่อสาร                           เปิดเผยนโยบายและมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
  • ด้านการเยียวยาและระงับข้อร้องเรียน   กำหนดกลไกการรับข้อร้องเรียน และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ
  • เป้าหมาย                                 การไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุนษยชน

     ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา

     ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

2)  นโยบายการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน

     บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนำเอาความต้องการของพนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความ ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ดำเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื้นฐานและความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน
 • ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
 • บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
 • ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเคารพในความเห็นต่าง
 • จัดให้มีระบบร้องเรียน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy)
 • ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

     ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนข้อมูลพนักงานประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ระดับของพนักงาน เพศชาย เพศหญิง รวมจำนวน

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ            
พนักงานระดับบริหาร 7 1.44 6 2.10 13 1.69
พนักงานระดับหัวหน้างาน 6 1.24 10 3.50 16 2.08
พนักงานระดับปฏิบัติการ 14 2.89 13 4.55 27 3.50
พนักงานสำนักงานชุมพร            
พนักงานระดับบริหาร 8 1.65 6 2.10 14 1.82
พนักงานระดับหัวหน้างาน 70 14.43 27 9.44 97 12.58
พนักงานระดับปฏิบัติการ 380 78.35 224 78.32 604 78.34
รวมพนักงานเข้าใหม่ 485 100 286 100 771 100
คิดเป็นร้อยละ 62.91   37.09   100 


จำนวนข้อมูลพนักงานแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุของพนักงาน เพศชาย เพศหญิง รวมจำนวน

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%) จำนวน (คน) (%)
อายุ 50 ปีขึ้นไป  95 19.59 59 20.63 154 19.97
อายุ 30-50 ปีขึ้นไป  308 63.50 173 60.49 481 62.39
อายุน้อยกว่า 30 ปี 82 16.91 54 18.88 136 17.64
รวมพนักงานประจำ 485 100 286 100 771 100
คิดเป็นร้อยละ 62.91   37.09   100


บริษัทฯ จะต้องทำการว่าจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการตามอัตราจำนวน 8 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการซึ่งอยู่ในพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 3 คน และบริษัทฯ ได้จัดส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้

หมายเหตุ   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

 • มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสมในอัตรา 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน
 • มาตรา 34 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนดตามมาตรา 33 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคูณด้วย 365 วัน คูณด้วยจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน

 
จำนวนข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ ปี 2564

ระดับของพนักงาน เพศชาย เพศหญิง รวมจำนวน

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ            
พนักงานระดับบริหาร 3 4.84 0 0.00 3 3.30
พนักงานระดับหัวหน้างาน 3 4.84 1 3.45 4 4.40
พนักงานระดับปฏิบัติการ 2 3.23 1 3.45 3 3.30
ผู้พิการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พนักงานสำนักงานชุมพร            
พนักงานระดับบริหาร 1 1.61 0 0.00 1 1.10
พนักงานระดับหัวหน้างาน 6 9.68 1 3.45 7 7.69
พนักงานระดับปฏิบัติการ 46 74.19 24 82.76 70 76.92
ผู้พิการ 1 1.61 2 6.90 3 3.30
รวมพนักงานเข้าใหม่ 62 100 29 100 91 100
คิดเป็นร้อยละ 68.13   31.87   100


จำนวนข้อมูลพนักงานลาออก ปี 2564

ระดับของพนักงาน เพศชาย เพศหญิง รวมจำนวน

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)

จำนวน (คน)

(%)
พนักงานสำนักงานกรุงเทพ            
พนักงานระดับบริหาร 4 6.67 0 0.00 4 4.55
พนักงานระดับหัวหน้างาน 1 1.67 0 0.00 1 1.14
พนักงานระดับปฏิบัติการ 5 8.33 1 3.57 6 6.82
ผู้พิการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พนักงานสำนักงานชุมพร            
พนักงานระดับบริหาร 1 1.67 0 0.00 1 1.14
พนักงานระดับหัวหน้างาน 5 8.33 2 7.14 7 7.95
พนักงานระดับปฏิบัติการ 44 73.33 25 89.29 69 78.41
ผู้พิการ 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวมพนักงานเข้าใหม่ 60 100 28 100 88 100
คิดเป็นร้อยละ 68.18   31.82   100 

ความผูกพันของพนักงาน

ข้อมูล

ปี 2564

ปี 2563

พนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate)

7.95%

6.80%

 

3)   นโยบายการพัฒนาฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งการให้ความสำคัญการการสร้างทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะเกษียณอายุภายใน 5 ปี ภายในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับให้มีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การอบรมพัฒนาของกรรมการ

ปีที่อบรม รายชื่อกรรมการ หลักสูตรการฝึกอบรม
ปี 2564

นายการุญ นันทิลีพงศ์

 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2021
 

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

 • สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)
 

นายนพพร พิชา

 • สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)


 
การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร

ปีที่อบรม

รายชื่อผู้บริหาร

หลักสูตรการฝึกอบรม

ปี 2564

นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

 • TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564


สถิติการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน

ข้อมูล

 หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

จำนวนการฝึกอบรม

ชั่วโมง

6,231

13,714

19,042

จำนวนการฝึกอบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน/ปี

8.08

17.86

23.22

เป้าหมายการฝึกอบรม

ชั่วโมง/คน/ปี

6

6

6

หมายเหตุ      หลักสูตรอบรมมีดังนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, AI for Business Leader Course, เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน, Learning & Development Forum, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับ CPI, ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท, กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO,นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท ฯลฯ

 

4)  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

      บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

     1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

     2) สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

     4) ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเหมาะสมสำหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

     5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ผลการปฏิบัติงานในปี 2564 :

 • บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อยู่สม่ำเสมอ
 • บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงอุบัติเหตุด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการทำงานกับเครื่องจักร หรือเหตุเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนรอบข้าง โดยในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีการทบทวนปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ     :   วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ การดำเนินการแก้ไขป้องกัน

การปรับปรุง         :   ดำเนินการปรับมาตรการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง อีกทั้งมีการจัดทำระบบ QR code เพื่อใช้ในการทวนสอบและติดตามการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่าง ๆ

การติดตามผล     :   กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงานขององค์กร (KPI) ตั้งเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายองค์กร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) องค์กรเป็นประจำทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

มาตราการป้องกันไวรัสโควิค

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด และทำการติดตามข่าวสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมกำกับดูแลและรับมือสำหรับการป้องกันให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้ 

 • มีระบบในการคัดกรองอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่องาน ก่อนเข้ามาในสำนักงานและโรงงาน
 • มีมาตรการป้องกันในส่วนพื้นที่รับประทานอาหาร
 • ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์
 • จัดกลุ่มการทำงานเพื่อสลับหมุมเวียนการทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อพบปะระหว่างบุคคล โดยใช้ระบบประชุมผ่านออนไลน์
 • ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

จำนวนวันในการทำงาน

วัน

365

365

365

การเดินเครื่องจักร

ชั่วโมง

200,000

200,000

200,000

อุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

 

 

พนักงานชาย

คน

8

5

5

พนักงานหญิง

คน

0

0

0

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

 

 

 

 

พนักงานชาย

คน

1

5

5

พนักงานหญิง

คน

0

0

0

อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ

 

 

 

 

พนักงานชาย

คน

0

0

0

พนักงานหญิง

คน

0

0

0

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

 

 

 

 

พนักงานชาย

คน

0

0

0

พนักงานหญิง

คน

0

0

0

     เป้าหมายในปี 2564 อุบัติเหตุของพนักงานถึงขั้นหยุดงานต้องเป็น “ศูนย์”

     จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงานเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 1 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่อง และกำหนดแนวทางการป้องกันให้เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้จำนวนอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้นในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาก แต่อุบัติเหตุมีความรุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

     ข้อพิพาทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา

      บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

5)   นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
 • ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
 • ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

     ผลการปฏิบัติงาน : ในปี 2654 จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้าง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

     ข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

6)  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง

 

      บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 • บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการค้า และการแข่งขันแบบเสรี บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการค้า และดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เบียดเบียนกัน รวมทั้งการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม และขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบ
 • บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำมาปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และคู่แข่งขันทางธุรกิจ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และมีเหตุผลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณี

การบริการกำดับดูแลต่อลูกค้า

ข้อมูล

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า

ร้อยละ

87.18

83.87

จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

เรื่อง

4

0

จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลด้านการขายและการตลาด

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการรั่วไหลข้อมูลของลูกค้า

เรื่อง

0

0

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เรื่อง

0

0

     เป้าหมายในปี 2564 จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 10 เรื่อง

     จากสถิติพบว่ามีการร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อบกพร่อง และหาวิธีการแก้ไขป้องกันเพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้จากข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย 4 เรื่อง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้ทำการส่งสินค้าทดแทนตามปริมาณที่ได้เกิดความเสียหายจากต้นทางที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ

     ข้อพิพาทด้านปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 7)  นโยบายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปถูกลิขสิทธิ์

       บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ถอดโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
 • สำรวจและปรับปรุงจำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ

       ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ มีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านั้น

       บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/นำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่าฝืนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนั้นจะต้องรับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

      ข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ถูกลิขสิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

      บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

8)   นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

       การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

     ข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

     บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9)  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

      บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ บริษัทฯ ได้มีแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมต่อชุมชนและสังคมรอบสำนักงานชุมพร โดยในปี 2564 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 489,000 บาท