นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

          บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี ในการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในการปรับปรุง ขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับโดยมีแนวทางดังนี้

 1. ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

 3. ส่งเสริมและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

 4. ส่งเสริมความเชื่อถือในสังคมและชุมชน

 5. ส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับ

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :

โครงการภายในองค์กร

1)  โครงการเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสีย เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ครบวงจรโดยดำเนินธุรกิจมากว่า 35 ปี ปัญหาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะด้านสุขอนามัย กลิ่นและแมลงรบกวน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและการผลิตของบริษัทฯ รวมทั้งปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพดีตลอดไป และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดตั้งโครงการ Biogas หรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบปิด (Anaerobic) เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงงานกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบเมื่อปี พ.ศ. 2549 และขยายระบบการผลิต Biogas ระยะที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อรองรับการจัดการน้ำเสีย และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพถังหมักแบบ A+CSTRth (Appropriate  + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนการลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำเสีย และบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยมีเป้าหมายงานโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโบยีก๊าซชีวภาพจัดการน้ำเสียเพื่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้

1.   สร้างระบบก๊าซชีวภาพ ถังหมกแบบ A+CSTRth, A+HCSRth และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลปาล์มสดสูงสุดที่ 2,160 ตัน/วัน

2.   ผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จำนวนประมาณ 40,000 ลบ.ม./วัน ค่ามีเทน 60% เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวล

3.   ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายประมาณ 3.36 Mkh.

4.   ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งคุณภาพดี ประมาณ 35 ตัน/วัน มีความชื้น 70%-80%rh เพื่อนำกลับไปใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงดินในสวนปาล์มของบริษัทฯ

5.   ผลิตปุ๋ยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วประมาณ 600-700 ลบ.ม./วัน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเกษตร

6.   ส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

7.   ลดปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น แมลงรบกวน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

     เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

      เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ใช้เทคโนโลยีถังหมักก๊าซชีวภาพแบบ A+CSTRth (Appropriate + Completely Stirred Tank Reactor, Thailand) และ A+UASBth (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, Thailand), A+HCSRth (Appropriate + High Concentration Sludge Reactor, Thailand)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีบแบบไม่ใช้อากาศ เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อใช้ในการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสีย ซึ่งมีความเข้มข้นของสารแขวนลอย และ COD สูง โดยกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศ จะย่อยสารอินทรีย์ให้สลายและเปลี่ยนรูปกลายเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีภาพที่ผลิตได้จะถูกรวบรวมและนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในโรงงานต่อไป

น้ำเสียที่ผ่านการหมักย่อยสลายจากถังหมัก A+CSTRth, A+UASBth และ A+HCSRth สามารถลดค่าความสกปรกในรูป COD ประมาณร้อยละ 90 และส่วนของกากตะกอนที่ออกจากถังหมัก จะถูกส่งเข้าระบบแยกของแข็งในลานกรองของแข็งกากอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนของน้ำที่ผ่านลานกรองของแข็งจะถูกส่งไปบำบัดในระบบบำบัดขั้นหลัง ซึ่งเป็นระบบบ่อเปิด เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยน้ำเพื่อการเพาะปลูกต่อไป

     ประโยชน์ต่อโรงงาน

            1.   ลดต้นทุนการผลิต จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนน้ำมันเตาและเชื้อเพลิงชีวมวล

            2.   ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และปุ๋ยแห้งทดแทน

            3.   พนักงานมีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น

            4.   ลดปัญหามลภาวะ เรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนที่อาจเป็นพาหะนำโรค

     ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง        

            1.   ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวนระหว่างชุมชนกับโรงงาน

            2.   คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชุมชนดีขึ้น

            3.   ลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 

            1.   รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากการลดมลพิษทางอากาศทางดิน ทางน้ำและลดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

            2.   ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน

2.  โครงการเดินท่อน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกรหมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.   ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงไปใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำหรับเป็นอาหารสัตว์และเป็นพืชพลังงานทดแทน

2.   ส่งน้ำเสียที่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณสถานประกอบการ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำได้

     การดำเนินงานโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ

     1.   บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

     2.   สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร

     3.   เกษตรกรสวนปาล์มหมู่ 2 บ้านคันธทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เส้นทางการเดินท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว

การวางท่อน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้ายหลังผ่านระบบการผลิตก๊าซชีวภาพไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ มีระยะทาง 2.8 กม. มีจุดปล่อยน้ำดังกล่าวเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรจำนวน 22 จุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปรดต้นปาล์มทดแทนปุ๋ย และไปสิ้นสุดที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ โดยจัดเก็บในถังขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง  ซึ่งทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ใช้น้ำดังกล่าวสำหรับรดต้นหญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ อีกทั้งหญ้าเนเปียร์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นชีวมวลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีเยื่อใยและมีความชื้นสูง สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานได้ทั้งการนำไปเผาตรงหลังจากผ่านกระบวนการลดความชื้นแล้ว และการนำไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพหรือมีเทน

นอกจากนี้ ยังนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปปล่อยลงในแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งหญ้าแพงโกล่านี้ คืออาหารหลักสำหรับโค กระบือ ซึ่งปัจจุบันค่อนข้างหายากและราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยังไม่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ยังคงมีการส่งน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และมีจุดกระจายน้ำเข้าสวนปาล์มของเกษตรกรบ้านคันธทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จำนวน 22 จุดอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ำเสียให้เกิดประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่เป็นผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน

บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและอย่างยั่งยืนตลอดไป

3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ  (CPI Learning Center )

การที่จะประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์ม เรื่องการจัดการถือว่ามีความสำคัญ  ไม่น้อยไปกว่าการเลือกสายพันธุ์ที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถจัดการสวนปาล์มให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 จึงมีโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ (CPI Learning Center)” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทำสวนปาล์มมากว่า 30 ปี ในพื้นที่สวนปาล์มกว่า 20,000 ไร่ โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่ใน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอาคารศูนย์การเรียนรู้ ทางเดินสำหรับการชมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ต่างๆ และกลุ่มอาคารจัดแสดงนกแสก และจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

4.   โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสกเพื่อกำจัดหนูในสวนปาล์ม

      บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนกแสก เพื่อนำไปกำจัดหนูในสวนปาล์ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด ด้วยการควบคุมประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการใช้สารเคมีและนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และเปิดอบรมให้ผู้สนใจเข้ารับฟังตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

นกแสก เป็นนกประจำถิ่นของไทย ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้ ซอกอาคาร หรือช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวนปาล์มน้ำมัน มีการผสมพันธุ์วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เลี้ยงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วัน ใช้เวลาฟักใข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็ก พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำมาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน

จากการศึกษาส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสกสำรอกออกมาในบริเวณรังนก พบว่านกแสกในสวนปาล์มน้ำมันกินหนูป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัน หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำนวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำมันจะทำความเสียหายต่อผลผลิตปีละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กิโลกรัม) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินค่าซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำจัดหนูทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี

กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคมของสำนักงานชุมพร ในปี 2562

โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณ ปี 2562 ใช้ไปทั้งสิ้น 618,230 บาท

 • การประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนต่อไป

 • กิจกรรมงานวันเด็กในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อาทิ บ้านห้วยสัก, บ้านใหม่สมบูรณ์, บ้านคันทรัพย์, บ้านไชยราช, บ้านทรายทอง, บ้านกำมะเสน, บ้านทรายแก้ว, อบต.สลุย, อบต.เขาไชยราช

 • เก็บขยะชายหาด ขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บ้านแหลมแท่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • ร่วมงานตลาดนาบุญ เป็นการร่วมทำบุญใหญ่ในชุมชนด้วยการจัดอาหารเลี้ยงรับรองพุทธศาสนิกชนที่มาแสวงบุญ ณ วัดพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมงานวันกตัญญู สืบทอดประเพณีสงกรานต์ 2562 ณ อบต.หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมงานวันผู้สูงอายุโครงการลูกหลานห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย 2562 ร่วมกับ อบต.ทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตำบลพรุตะเคียน ตำบลสลุย ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ “รวมพลังสร้างผืนป่า ห่างไกลยาเสพติด” อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมกิจกรรม Run for Kids 2019 วิ่งด้วยใจ ให้ความรักเพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว โดยมูลนิธิ RMHC ณ สวนลุมพินี จังหวัดกรุงเทพฯ

 • กิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมถวายเทียนพรรษา และปรับปรุงที่พักสงฆ์ทุ่งค้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ปล่อยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 1 ณ วัดเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

 • ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันแม่แห่งชาติ  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • สนับสนุนการศึกษามอบโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปรับปรุงทาสี ให้กับโรงเรียนบ้านทรายแก้ว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 • ปรับปรุงกันสาดโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อชมรมกีฬาฟุตบอลเยาวชน ณ อบต.ปากคลอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ปล่อยพันธุ์ปลา “สร้างคุณค่า คืนสู่ คลองท่าแซะ” ครั้งที่ 2 ณ วัดหงษ์ปิยาราม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ชุมพรหนองใหญ่ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องตรวจวัดสายตาให้โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “ลีลา” ออกบูธร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

 • ร่วมกิจกรรมวิ่งเดินการกุศล Run for Lanta ครั้งที่ 2 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลเกาะลันตา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “ลีลา” ออกบูธร่วมกิจกรรม ที่ เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่