นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

          มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

จากเดิม     

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เป็น          

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,578,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,578,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2557 หุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 560,569,547 หุ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2559 หุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2560 หุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2561 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 62.98 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นจึงเสนองดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 69.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นดังนี้

 

รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

114.22

49.45

(62.98)

กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)  ตามงบการเงินรวม

159.05

90.14

(139.42)

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

632.75

632.75

632.75

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)

146.71

89.13

41.89

เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)

0.11

0.071

งดจ่าย

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

69.60

44.93

0.00

อัตราเงินปันผลจ่าย (%)

44

50

N/A


หมายเหตุ 

  1. N/A สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลไม่สามารถคำนวณได้เนื่องด้วยทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
  2. ปี 2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ และทำการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถคำนวณอัตราเงินปันผลได้

  3. ตั้งแต่ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม