โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อ

จำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน (ร้อยละ)

1.

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

214,669,400

33.926

2.

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

35,955,701

5.682

    นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  13,009,923 2.056
    นายเมธี ฉัตรเลขวนิช 7,106,020 1.123
    นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช 6,345,418 1.003
    นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช  3,809,516 0.602
    นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช 2,842,408 0.449
    นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช 2,842,408 0.449
    นางลักขณา จึงสมาน 8 0.000

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์

33,790,001

5.340

    นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  6,680,158 1.056
    นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ 18,721,720 2.959
    นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์  5,348,266 0.845
    นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ 3,039,857 0.480

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

33,433,581

5.284

5.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 

32,571,615

5.148

    นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 13,253,181 2.095
    นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา 11,346,974 1.793
    นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา 2,808,336 0.444
    นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา 1,470,136 0.232
    นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา 1,334,720 0.211
    นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา 1,321,202 0.209
    นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา 156,150 0.025
    นางวิมล แซ่จู 880,916 0.139

6.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

9,345,014

1.477

7.

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8,697,074

1.374

    นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ 2,831,260 0.447
    นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ 134,946 0.021
    นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ 2,898,802 0.458
    นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์ 2,832,066 0.448

8.

นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์

7,857,600

1.242

9.

นายธวัช เตชวัฒนสุข

7,000,000

1.106

10.

นายวิสุทธิ์ เรืองสุขวรรณา

5,872,776

0.928

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

243,559,888

38.492

รวมทั้งสิ้น

632,752,650

100

หมายเหตุ    บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้

                 1.  กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 565,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.73

                      -   นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.71

                      -   นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68

                      -   นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74

                      -   นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 2.  กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31

                      -   นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87

                      -   นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63

                      -   นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79

                      -   นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24

                 3.  กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10

                      -   นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30

                      -   นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50

                      -   นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00

                      -   นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80

                      -   นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                      -   นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80

                 4.  กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38

                      -   นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44

                      -   นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

                 5.  กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25

                      -   นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01

                      -   นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

                      -   นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                      -   นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 6.  นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61

                 7.  นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60

                 8.  นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19

                 9.  บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,090,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.88

                      (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

                 10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.06

                       (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )

 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,208

624,621,818

98.72

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

10

8,130,832

1.28

รวมทั้งสิ้น

2,218

632,752,650

100.00

 

 

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำนวนหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพการใช้สิทธิ ESOP

ซื้อ / (ขาย) / (โอน)

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

%

1.

นายบรรพต

หงษ์ทอง

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

2.

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช 

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

3.

นายนพพร

พิชา

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

4.

นายศราวุธ

เมนะเศวต  

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

5.

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

6,680,158

1.05

-

 

-  

 

6,680,158

1.05

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

6.

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.09

-

 

  -  

 

13,253,181

2.09

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

7.

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

 

-  

 

 -  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

8.

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

10,621,923

1.68

-

 

2,388,000

0.38

13,009,923

2.06

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

9.

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.44

-  

 

 -  

 

2,831,260

0.44

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

10.

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.84

-

 

-  

 

5,348,266

0.84

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

11.

นายกฤษฏ์พงศ์

ตากวิริยะนันท์  

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

12.

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

13.

นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

0

 

 -  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

14.

นายประวิทย์

เติมวิริยะกุล

0

 

 -  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

15.

Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

0

 

 -  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

16.

นายอานนท์

ฤทธิ์ธาร

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

17.

นายสมชาย 

จันทรมณี    

0

 

-  

 

-  

 

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

 

-  

 

0

 

รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10)

38,734,788

6.10

-

 

2,388,000

0.38

41,122,788

6.48

รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17)

0

 

-

 

-

 

0