โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่   

(ก)   ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1.

บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

214,669,400

33.926

2.

กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

37,287,301

5.893

 

 

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 

14,341,523

2.267

 

 

นายเมธี ฉัตรเลขวนิช

7,106,020

1.123

 

 

นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช

6,345,418

1.003

 

 

นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช 

3,809,516

0.602

 

 

นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

 

 

นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช

2,842,408

0.449

 

 

นางลักขณา จึงสมาน

8

0.000

3.

กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์

35,669,101

5.637

 

 

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 

7,945,358

1.256

 

 

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

18,721,720

2.959

 

 

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 

5,962,166

0.942

 

 

นางจงกลรัตน์ ถวิลเติมทรัพย์

3,039,857

0.480

4.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

32,042,681

5.064

5.

กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 

30,414,961

4.807

 

 

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.095

 

 

นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

7,700,974

1.217

 

 

นางอัจฉรา ปรัชญางค์ปรีชา

2,808,336

0.444

 

 

นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา

1,470,136

0.232

 

 

นางพัชรี ปรัชญางค์ปรีชา

1,334,720

0.211

 

 

นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา

1,321,202

0.209

 

 

นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา

156,150

0.025

 

 

นางสาวสลิลภรณ์ ปรัชญางค์ปรีชา

154,626

0.024

 

 

นางสาวเสาวภา กิจหรารักษ์

1,334,720

0.211

 

 

นางวิมล แซ่จู

880,916

0.139

6.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

25,131,222

3.972

7.

นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์

10,900,000

1.723

8.

กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

8,697,074

1.374

 

 

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.447

 

 

นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์

134,946

0.021

 

 

นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์

2,898,802

0.458

 

 

นายมีศักดิ์ นิวัติยวงศ์

2,832,066

0.448

9.

นายโกศล นันทิลีพงศ์

7,532,895

1.190

10.

บริษัท ไท้เล้ง (ประเทศไทย) จำกัด

7,000,000

1.106

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

223,408,015

35.307

รวมทั้งสิ้น

632,752,650

100

หมายเหตุ   
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นดังนี้
1. กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ จำนวนหุ้น 1,845,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.96
    - นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.98
    - นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68
    - นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือจำนวนหุ้น 230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.74
    - นางรัมภา ถวิลเติมทรัพย์ ถือจำนวนหุ้น 1,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.57
2. กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา จำนวนหุ้น 782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.31
    - นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.87
    - นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
    - นายปราโมทย์ ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 137,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63
    - นายสุริยัน ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.79
    - นายชาคร ปรัชญางค์ปรีชา ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24
3. กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช จำนวนหุ้น 840,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00
    - นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 193,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.30
    - นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 126,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
    - นายเมธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 168,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.00
    - นายสุทธี ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 151,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.80
    - นางสาววราภรณ์ ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
    - นางสาวสุกัญญา ฉัตรเลขวนิช ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
    - นางลักขณา จึงสมาน ถือหุ้นจำนวน 67,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.80
4. กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ จำนวนหุ้น 620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.38
    - นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
    - นายมีศักดิ์ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
    - นายศุภชัย นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 205,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.44
    - นางเบญจพรรณ นิวัติศัยวงศ์ ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
5. กลุ่มนายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ จำนวนหุ้น 609,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.25
    - นายสมมาตร ไพศาลศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
    - นายสมบูรณ์ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 169,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.01
    - นางสาวศิริพร ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48
    - นายหิรัญ ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
    - นางบักซิม ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
    - นางกุลยา ไพศาลศิริรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
6. นายเอกชัย โรจน์วณิชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 639,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.61
7. นางวีรวรรณ เซกิสุมิ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
8. นางศิริรัตน์ ทรงพัฒนะโยธิน ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19
9. บริษัท กรีนเนอจี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 2,110,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )
10. บริษัท แกรนด์ บาราย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 805,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.58 (ไม่ได้ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) )


การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2564

ประเภท

จำนวนราย

จำนวนหุ้นรวม

คิดเป็น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

5,378

620,990,110

98.14

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

10

11,762,540

1.86

รวมทั้งสิ้น

5,388

632,752,650

100


(ข)   กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

        1) กลุ่มนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา โดย นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

        2) กลุ่มนายถกล ถวิลเติมทรัพย์ โดย นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และ นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

        3) กลุ่มนายกิตติ ฉัตรเลขวณิช โดย นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

        4) กลุ่มนายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ โดย นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีอำนาจผูกพันลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ