ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทในเครือ ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy) นี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแก่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  (รวมถึง ผู้ใช้บริการ คู่ค้า ลูกจ้าง บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ (ตามที่จะได้นิยามต่อไป)) (“ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ) ทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ จะใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไปในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

โปรดอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อความในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คำและข้อความต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และแบบการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบริษัทฯ มีความหมายดังนี้

“บริษัทฯ”

หมายถึง

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

“ข้อมูลส่วนบุคคล"

หมายถึง 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว”

หมายถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

 

“แพลตฟอร์ม”

หมายถึง

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ใช้ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ก และ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์  (แล้วแต่กรณี)

“ผู้ใช้บริการ”

หมายถึง

บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการ  (ตามที่จะได้นิยามต่อไป) ของบริษัทฯ

“คู่ค้า”

หมายถึง

บุคคลใด ๆ ที่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ

“บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ”

หมายถึง

บุคคลใด ๆ ที่มีความสนใจจะเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ

“บริการ”

หมายถึง

บริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึง

 • ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงชื่อ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมล และข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น)
 • ข้อมูลลูกค้า/คู่ค้า (รวมถึงเลขประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ ที่ตั้งแผงค้าและอีเมล)
 • ข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลแรงงานในร้าน ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา หรือในการทำแบบสำรวจ
 • ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท (รวมถึงเลขที่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา วันที่หมดสัญญา สินค้าที่จำหน่าย รหัสสมาชิก รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานั้น)
 • ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้ เพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

“ประมวลผล”

หมายถึง

การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย  (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เอกสารเกี่ยวกับสัญญา”

หมายถึง

สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/ให้เช่า สัญญาเช่าช่วง สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาส่งเสริมการขายและซื้อผลผลิต หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและการให้บริการของบริษัทฯที่บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำ หรือจะได้เข้าทำ

“กฎหมาย”

หมายถึง

พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ตลอดจนกฎ กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยผู้มีอำนาจ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น  

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล
ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อนามสกุล วัน /เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส ทะเบียนสมรส ข้อมูลบุคคลในครอบครัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ประวัติอาชญากรรม และข้อมูลชีวภาพ  (รวมถึง ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง)

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางเครือข่ายสังคม  (โซเชียลมีเดีย) และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน

หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการของบริษัทฯ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน  (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ คำถาม-คำตอบ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัทฯ ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ)

 

ตำแหน่งงาน , อาชีพ, จำนวนรายได้ (รวมถึงเงินเดือน, เงินพิเศษ, สวัสดิการ, หรือโบนัส), วันที่เริ่มทำงาน, อายุการทำงาน, ประวัติการทำงาน, ประวัติการลางาน, ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประวัติการผิดสัญญาจ้างแรงงาน, ระเบียบ, ข้อบังคับของนายจ้าง, หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการทำงาน


3. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อ ทำธุรกรรม หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก อาทิ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยตรง หรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

3.2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทฯ ฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏตามตารางด้านล่างต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

    4.1.1 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (“ฐานสัญญา”)

    4.1.2 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ (“ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย”)

    4.1.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัทฯ (“ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”)

    4.1.4 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (“ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต”)

    4.1.5 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน (“ฐานการวิจัยหรือสถิติ”)

    4.1.6 ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อ 4.1.1 – 4.1.5) หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่างนี้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน (“ฐานความยินยอม”)

วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลซึ่งรวมถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง

(1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 • กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 • กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายโรงงาน
 • กฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน
 • กฎหมายอาหารและยา และประมวลกฎหมายยาเสพติด

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

(2) เพื่อให้บริการ และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และการเข้าใช้บริการของบริษัท และ / หรือการทำธุรกรรม นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ 
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ  การ ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจัดให้เข้าทำ และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินและหลักประกัน และ การกระทำผิดข้อตกลงตามเอกสารทางการเงินของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้บริการระบบงาน เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม  ( รวมถึงแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ อาทิ การให้บริการแอพพลิเคชัน   นอกจากนี้  เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์   ซึ่งเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับท่าน   ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อเสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 •   เพื่อบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติการใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

 • เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าใช้บริการของบริษัท และเพื่อการทำธุรกรรม นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  ( สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ อาทิ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง )
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ การเข้าทำเอกสารทางการเงิน การกระทำผิดข้อตกลงตามเอกสารทางการเงิน  ( สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบ ข้อบังคับของนายจ้าง หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการทำงาน )

ฐานความยินยอม

ผู้ใช้บริการ

(3) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการของบริษัทฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการ ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม  ( รวมถึงแอพพลิเคชัน โทรศัพท์ ข้อความ  (SMS)  อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ และส่งมอบบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ท่าน อาทิ การให้บริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ การพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอ หรือข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนจากท่าน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ เช่น แก้ปัญหาบั๊ค  (bugs)  ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม ให้แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ  (ตามที่จะได้นิยามต่อไป
 • เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัทฯ

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

(4) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing) และการสื่อสารองค์กร (Public Relations)

 • เพื่อส่งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรและบริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ท่านได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประเมินความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  (Data analytics)  การทำความสะอาดข้อมูล  (data cleansing)  และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า  (data profiling)  เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการใช้บริการ การบริโภค เพื่อให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ รวมถึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ กลยุทธ์ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่อาจเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและประวัติของผู้ใช้บริการ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ความยินยอม

ผู้ใช้บริการ

คู่ค้า

(5) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และ / หรือการคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา  (แล้วแต่กรณี และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารจัดการการประเมินผลการทำงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน
 • เพื่อเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่าน
 • เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง
 • เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ลูกจ้าง 

บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ 

(6) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเข้าทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทฯ

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน  ( หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน  (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน ซึ่งรวมถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน  (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน ) (หากมี )
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน  ( หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน )
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฐานสัญญา

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

คู่ค้า

(7) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การเก็บรักษาข้อมูล การเข้ารหัสของข้อมูล
 • เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทฯ
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด การถ่ายภาพ การบันทึกภาพและ / หรือเสียง เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ 
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร การตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง การส่งต่อไปยังบริษัทในเครือ  (ตามที่จะได้นิยามต่อไป เพื่อการดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ ศาล อนุญาโตตุลาการ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

(8) เพื่อการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

(9) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทฯ ไว้

  แล้วแต่กรณี

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

หมายเหตุ

 1. ตามปกติแล้ว บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฎตามตารางข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
 2. บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้อใด ๆ ที่ปรากฏตามตารางข้างต้น การอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามตารางข้างต้น มีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับการพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละข้อ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างเท่านั้น

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลา เท่าที่จำเป็น ภายหลังจากที่บริษัทฯ สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัทฯ เป็นต้น

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวหรือไม่มีความจำเป็นที่จะประมวลผลอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

6.1. บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ (“บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”) เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

    6.1.1 บริษัทในเครือ และผู้ถือหุ้น

           บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ

    6.1.2  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยตรง

           บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดการทรัพยากรบุคคลของนายจ้างของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรับมอบอำนาจให้ชำระหนี้แทน หรือการหักเงินจำนวนใด ๆ เพื่อชำระหนี้ หรือ  ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ เป็นต้น

    6.1.3  ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ /หรือผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เท่านั้น

 1. ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 2. ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์
 4. ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน
 5. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย จัดทำข้อมูลและสถิติ 
 6. ผู้ให้บริการทางการตลาด รวมถึงผู้จัดงานและกิจกรรม
 7. ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  (เช่น call center หรือผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกัน)
 8. สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการในการให้บริการ
 9. ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล 
 10. ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ  Dip Chip บัตรประชาชน
 11. ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง  (DOPA) เป็นต้น
 12. ผู้ให้บริการส่งเอกสารหรือพัสดุ 

    6.1.4  กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กลุ่มธุรกิจระบบการชำระเงิน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ โปรแกรมการสะสมคะแนน  (reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (loyalty program) กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน (รวมเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ”) 

    6.1.5  บุคคลที่กฎหมายกำหนด

บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด  (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ) ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ หรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าภายในประเทศไทย หรือภายนอกประเทศ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

    6.1.6  ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิ และ /หรือหน้าที่ (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือฉบับอื่นที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด้อยกว่าคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หมายเหตุ : เมื่อกล่าวถึงนิติบุคคลใดตามความในข้อ 6. นี้ ให้หมายความรวมถึง กรรมการ กรรมการ ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อและในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

    7.1.1  การถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เมื่อท่านถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

    7.1.2  การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทฯ ครอบครองหรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้

    7.1.3  การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
(2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

    7.1.4  การคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

    7.1.5  การลบหรือทำลาย

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

    7.1.6  การระงับใช้

ท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

    7.1.7  การแก้ไข

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีที่ท่านร้องขอ แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องบันทึกคำร้องขอของท่านไว้พร้อมด้วยเหตุผล ตามที่กฎหมายกำหนด

    7.1.8  การร้องเรียน

  ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.2 ท่านรับทราบว่าการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ  7.1.1  ถึง  7.1.8  ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน หากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้

 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บกพร่องความสามารถตามกฎหมาย

บุคคลผู้ถูกจำกัดความสามารถตามกฎหมาย  (ซึ่งรวมถึงผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด บุคคลล้มละลายตามคำสั่งของศาล) จะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และ /หรือ บุคคลไร้ความสามารถ และหากบริษัทฯ พบว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากฐานความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มิให้มีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

10. ข้อตกลงอื่น ๆ

 1. หากท่านยุติความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ไม่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่ง อาทิ ผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้บริการต่าง ๆ และ / หรือยุติการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ คู่ค้ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ลูกจ้างสิ้นสุดสถานะการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ ยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด  (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยุติความสัมพันธ์ใด ๆ ดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการรับทราบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือการเพิกถอนการอนุญาตหรือความยินยอมที่ได้ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว  (ในกรณีที่อาศัยฐานความยินยอม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน และเกี่ยวเนื่องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือความสัมพันธ์อื่นใดระหว่างบริษัทฯ และท่าน เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

11. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

เพื่อให้การปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัย ข้อแนะนำ หรือประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำนักงานนโยบายและแผน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่  1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30

ถนนพระราม  4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :  02-679-9166 โทรสาร : 02-285-6369 Email: teerapon@icpith.com


12. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจปรับปรุงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย การให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทฯ อาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวให้ท่านทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบโดยตรง

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลผูกพันเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ ตามกฎหมาย 

ท่านรับทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อการเข้าทำธุรกรรม หรือความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กล่าวโดยเฉพาะ เช่น

สำหรับผู้ใช้บริการ:  บริษัทฯ อาจให้บริการแก่ท่านได้อย่างจำกัด และอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สำหรับลูกจ้าง  และบุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ : อาจทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณารับท่านเข้าทำงานหรือติดต่อกับบริษัทฯ ได้ อาจก่อให้เกิดความขัดข้องในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และอาจก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

สำหรับคู่ค้า อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านได้

ท่านรับทราบ ยอมรับ และได้อ่านและทำความเข้าใจคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว 

 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

นโยบายคุกกี้

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

คุ้กกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ คุกกี้ไม่เป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือความปลอดภัยของคุณอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส เช่น ‘โทรจัน’ แต่อย่างใด เมื่อ คุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ ‘จดจำ’ คุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก คุ้กกี้ถูกใช้กับเว็บไซต์ทั่วไปอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย เสิร์จเอนจิ้น กล่องอีเมล์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ โดยมันจะทำหน้าที่เก็บคุณลักษณะที่คุณชื่นชอบและการตั้งค่าของคุณ เช่น การตั้งค่าภาษา และขนาดตัวอักษรบนเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ สินค้าที่อยู่ในรถเข็นของคุณ ฯลฯ

เราใช้คุ้กกี้ทำอะไร

CPI(cpi-th.com) เรามอบหมายให้ระบบภายนอกกระทำการในนามของ CPI เช่น Google Analytics สำหรับวิเคราะห์ ข้อมูล โดยข้อมูลที่วิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่ระบุตัวตนของลูกค้า และไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณ เมื่อมีการเข้าใช้ cpi-th.com อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้ จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการรับสมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 (
ผู้สมัครงาน)

บริษัท ชุมพรอุตาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือ จัดให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญในองค์กรธุรกิจเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนี้      ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้สมัครงาน ("ท่าน" หรือ "ของท่าน") และบอกกล่าวท่านเกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการขั้นตอนการสรรหาบุคลากรและโครงการต่างๆ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง "ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ตามที่ระบุด้านล่าง แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบเป็นประจำว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

ในขั้นตอนและกระบวนการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงานและธุรกิจ บริษัทฯ อาจรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งานซึ่งอาจส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ๆ (เช่น บอร์ดสมัครงาน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านบริษัทรับจัดหางาน สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ งานนัดพบแรงงาน งานอีเว้นเครือข่าย เป็นต้น) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ๆ หรือผ่านมาทางบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะการจ้างงานหรือบริการกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

1) รายละเอียดส่วนบุคคล: เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม สถานภาพทางการสมรส วันที่และสถานที่เกิด อายุ เพศ กรุ๊ปเลือด ส่วนสูง น้ำหนัก การรับราชการทหาร ภาพถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ และ / หรือใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเชฟ และใบอนุญาตทนายความ เป็นต้น) สมุดทะเบียนรถยนต์ บัญชีสื่อสังคม ลายเซ็น CV ประวัติ ใบสมัคร บัญชีธนาคาร และสิ่งตัวระบุตัวตนอื่นๆ 

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือ ถ่ายโอนข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ (เช่นข้อมูลการตรวจรักษา ผลการทดสอบยาและผลการทดสอบเอชไอวี)
 2. ประวัติอาชญากรรม และ
 3. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฎในเอกสารแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ศาสนา ฯลฯ

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมนี้หมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ที่มีความอ่อนไหวนี้จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2) ข้อมูลการติดต่อ: เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล ข้อมูลในทะเบียนบ้าน ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน: เช่น ประสบการณ์การทำงานและการจ้างงานก่อนหน้า (ซึ่งรวมถึงตำแหน่ง แผนกและประวัติตำแหน่งและเงินเดือนและผลประโยชน์จากการจ้างงานก่อนหน้า) พฤติกรรมการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ใบรับรองและคุณสมบัติต่าง ๆ ฯลฯ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่าน ญาติใกล้ชิด ผู้อ้างอิง และ / หรือผู้มีความสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อการการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งสิทธิของเขาที่มีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ปรับใช้กับเขา ท่านต้องรับผิดชอบในการขอความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลเหล่านั้นและทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นกับบริษัทฯ

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. วัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอม

 1. ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์: เช่น สภาวะสุขภาพเรื้อรังหรือประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองแพทย์ / ใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครข้อมูลเกี่ยวกับความพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร;
 2. ประวัติอาชญากรรม: บริษัทฯดำเนินการจัดทำหรือขอรับประวัติอาชญากรรม และ / หรือการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับท่านตามสมควรกับหน้าที่รับผิดชอบของท่านเพื่อประโยชน์ในการและการสรรหาบุคลากร;
 3. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้: เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องและการจัดสรรสวัสดิการ (เช่น การเตรียมอาหาร การจัดให้มีวันหยุดทางศาสนา การวางแผนการใช้กำลังคน และการจัดการหาสถานที่รองรับในที่ทำงาน)

2.2. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ยังอาจอาศัยอ้างอิง: (1) หลักสัญญา เป็นการกระทำเพื่อการเริ่มต้นหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทฯกับท่านหากท่านเป็นพนักงาน หรือสัญญาจ้างทำของหากท่านเป็นผู้รับจ้าง; (2) หน้าที่ความรับผิดทางกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทฯ; (3) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของบริษัทฯและประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก (4) ผลประโยชน์ที่สำคัญ เป็นการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ / หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บริษัทฯ อาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

เอกสารข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงาน การรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อการติดต่อ การประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร การตัดสินใจจ้าง การกำหนดเงินเดือนและข้อมูลเบื้องต้นอื่น ๆ สำหรับทำสัญญาการจ้างงานใหม่ ขั้นตอนการปฐมนิเทศประเมินผู้สมัคร / ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน การตรวจสอบประวัติ (ถ้าท่านได้รับการเสนอตำแหน่งกับบริษัทฯ) และชื่อผู้ติดต่อที่ท่านกำหนดในกรณีฉุกเฉิน

3. บุคคลใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถเข้าไปดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็จะได้รับการปฏิบัติภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

3.1. บริษัทในเครือ

ในฐานะบริษัทในเครือของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการร่วมมือและแบ่งปันบุคลากร การให้บริการ และระบบต่างๆ (รวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์) และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรายงานตามปกติ บริษัทฯ อาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง หรืออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย บริษัทในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำปาล์ม จำกัด (มหาชน)  เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.2. ผู้ให้บริการและคู่ค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ตัวแทนจัดหางานและผู้ให้บริการงานด้านบุคคล เป็นต้น

3.3. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน)

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้รับมาและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ หรือะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาของการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการให้บริการของท่านรวมถึงหลังจากนั้นตราบใดที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของท่านโดยการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การทำลาย การใช้ การแก้ไขดัดแปลง หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะรับรองว่าวิธีการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางของบริษัทฯ

7. สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

7.1 การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เมื่อท่านถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

7.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทฯ ครอบครองหรืออยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้

7.3 การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ

(2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.4 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

7.5 การลบหรือทำลาย ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 การระงับใช้ ท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 การแก้ไข ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีที่ท่านร้องขอ แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องบันทึกคำร้องขอของท่านไว้พร้อมด้วยเหตุผล ตามที่กฎหมายกำหนด

7.8 การร้องเรียน  ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านรับทราบว่าการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ถึง 7.8 ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน หากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวได้

8. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่:

สำนักงานนโยบายและแผน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-679-9166-70 โทรสาร : 02-285-6369 Email: teerapon@cpi-th.com