โดโลไมท์ (dolomite) เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลากหลาย ในการเกษตรและการทำสวนปาล์มน้ำมัน แร่โดโลไมท์ ถูกนำมาผลิตเป็นปูนโดโลไมท์หรือโดโลไมท์เพื่อใช้ลดความเป็นกรดของดินและน้ำ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดโลไมท์มีทั้งชนิดผงและชนิดเม็ด แรกเริ่มจะมีลักษณะเป็นผงฝุ่น ต่อมาได้มีพัฒนาการเป็นชนิดอัดเม็ด มีขนาดใกล้เคียงกับเม็ดปุ๋ยเคมี เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานทางด้านเกษตร เช่นใส่ไปกับเครื่องหยอดปุ๋ยหรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ ในขั้นตอนปั้นเม็ดของผู้ผลิตบางรายได้มีการเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชลงไป เพื่อให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมดีขึ้นด้วย"

เราวิจัย "ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300" เพื่อแก้ปัญหาต้นปาล์มไม่ดก ได้ผลผลิตน้อยเพราะได้รับธาตุอาหารไม่ครบชนิดตามที่ต้องการ "ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300" เป็นสารปรับสภาพดินที่ประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่ต้นปาล์มต้องการและยังช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่รากพืชสามารถดูดปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปในดิน นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 


สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ 
หรือ Line Official @cpihybrid