วิสัยทัศน์

ซีพีไอจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ค้นคว้าและวิจัยให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4. สร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

หมายเหตุ    วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566