บรรษัทภิบาล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 1.   ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.   กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ 5.   กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ 6.   จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7.   จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง  เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้ 1.1)     การประชุมได้จัดโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ 1.2)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน 1.3)     บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสิน ใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  พร้อมจัดส่งเอกสารและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการประชุมอย่างละเอียด 1.4)     แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 1.5)     ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว 1.6)     บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1.7)     บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้ 2.1)     ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 2.2)     ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า            โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน 2.3)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน 2.4)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   2.5)     บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 2.6)     บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น - ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว - พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด - คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง - ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP  พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า  และรักษาความลับของลูกค้า - ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของ  บริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของ  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com 5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็น กรรมการผู้ชาย 10 ท่าน กรรมการผู้หญิง -ไม่มี- กรรมการที่เป็นอิสระ            4    ท่าน     คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  3    ท่าน     คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร        3    ท่าน      คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่านใน 10 ท่าน หรือจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 1.     นายบรรพต หงษ์ทอง ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013  2.     รศ. ดร. นินนาท  โอฬารวรวุฒิ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009 3.     นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002 4.     นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003 5.     นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014 6.     นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000   7.     นายการุญ นันทิลีพงศ์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001 8.     นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002 9.     นายนพพร พิชา  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003 10.   นายศราวุธ เมนะเศวต  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015 คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ ในส่วนแผนงานและงบประมาณ บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะจัดการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการและคณะจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564 รายชื่อ การถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซื้อ ขาย โอน จำนวนหุ้น % จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น จำนวนหุ้น % 1. นายบรรพต หงษ์ทอง 0   -   -   - 0     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   2. นายนพพร พิชา 0   -   -   - 0     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช  0   -   -   - 0     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   4. นายศราวุธ เมนะเศวต   0   -   -   - 0     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   5. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ 7,761,158 1.23 1,048,000  (863,800)  - 7,945,358 1.26   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   6. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 13,253,181 2.10 -   -   - 13,253,181 2.10   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   7. นายการุญ นันทิลีพงศ์ 0   -   -   - 0     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   8. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช 14,359,923 2.27 - (18,400)   - 14,341,523 2.27   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   9. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ 2,831,260 0.45 -    -   - 2,831,260 0.45   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   10. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 5,348,266 0.85 613,900  -   - 5,962,166 0.94   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   11. นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์   0   -   -    - 0     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   12. นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ 0   -   -   - 0     Chief Financial Officer                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   13. นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ 0   -   -   - 0     ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   14. นายประวิทย์ เติมวิริยะกุล 0   -   -   - 0     ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   15. Mr. Jaroslaw Marian Kibilda 0   -   -   - 0     ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   16. นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร 0   -   -   - 0     ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   17. นายชุมพล ไทยนุกูล 0   -   -   - 0     ผู้อำนวยการโรงงาน                 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0   -   -   - 0   รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10) 43,533,788 6.88 1,661,900   (882,200)   - 44,333,488 7.00 รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17) 0   -   -   - 0   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะบกรรมการชุดย่อย ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการที่ประชุมของแต่ละคณะจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2564 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้ รายชื่อ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร13 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง(E-AGM) นายบรรพต หงษ์ทอง - 1/1 (100%) - - 4/4 (100%) 1/1 นายนพพร พิชา 4/4 (100%) 1/1 (100%) - - 4/4 (100%) 1/1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 4/4 (100%) - - - 4/4 (100%) 1/1 นายศราวุธ เมนะเศวต 4/4 (100%) - - - 4/4 (100%) 1/1 นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์ - - - 13/13 (100%) 4/4 (100%) 1/1 นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา - 1/1 (100%) - 13/13 (100%) 4/4 (100%) 1/1 นายการุญ  นันทิลีพงศ์ - - 4/4 (100%) - 4/4 (100%) 1/1 นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช - - - - 4/4 (100%) 1/1 นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ - - 4/4 (100%) - 4/4 (100%) 1/1 นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ - - - - 4/4 (100%) 1/1 เฉลี่ยรวมทั้งคณะ 100% 100% 100% 100% 100% 100%   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ         บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอยู่ในระดับเหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และพิจารณาตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้(1) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระ หน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น  ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม ตำแหน่ง ปี 2564 ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000 30,000   กรรมการ *25,000* 20,000 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธาน 30,000 30,000   กรรมการ 25,000 25,000 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธาน 25,000 25,000   กรรมการ 20,000 20,000 คณะกรรมการบริหาร ประธาน *30,000* 25,000   กรรมการ *25,000* 20,000 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ประธาน 25,000 25,000   กรรมการ 20,000 20,000  (2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ 4,000,000 บาท 4,000,000 บาท   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 (1) รวม คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (4 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (1 ครั้ง) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหาร (13 ครั้ง) คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน (4 ครั้ง) นายบรรพต หงษ์ทอง - 25,000 - - 120,000 500,000 645,000 นายนพพร พิชา 115,000 20,000 - - 95,000 460,000 690,000 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช 95,000 - - - 95,000 380,000 570,000 นายศราวุธ เมนะเศวต 95,000 - - - 95,000 380,000 570,000 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ - - - 340,000 95,000 380,000 815,000 นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา - 20,000 - 280,000 95,000 380,000 775,000 นายการุญ นันทิลีพงศ์ - - 100,000 - 95,000 380,000 575,000 นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช - - - - 95,000 380,000 475,000 นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ - - 80,000 - 95,000 380,000 555,000 นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ - - - - 95,000 380,000 475,000 รวม 305,000 65,000 180,000 620,000 975,000 4,000,000 6,145,000 หมายเหตุ   1)   ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากเดิม กรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร จากเดิม ประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ กรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง2)   คณะกรรมการบริหารมีการจัดประชุม 13 ครั้ง ในปี 2564 โดย การประชุมครั้งที่ 9/2564 ไม่รับค่าเบี้ย เนื่องด้วยเป็นการพิจารณาวาระพิเศษ เรื่องการซื้อเครื่องจักรทดแทน3)   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน   ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ5 การออกหลักทรัพย์อื่น ปี 2557 ถึงปัจจุบัน -ไม่มี- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินและพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคณะจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และ การพัฒนาผู้บริหาร วิธีการให้คะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อแบ่งออกเป็น ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประเมิน ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2564 ได้ดังนี้  1)   การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม หัวข้อประเมิน ผลประเมินปี 2564 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 95.38% 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 92.63% 3. การประชุมคณะกรรมการ 96.94% 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 94.64% 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 100% 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 87.92% รวม 94.25%  2)   การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม หัวข้อประเมิน ผลประเมินปี 2564 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 95.00% 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 100% 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย       3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 99.31%     3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 100%     3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 97.50%     3.4 คณะกรรมการบริหาร 95.00% รวม 97.62% 3)   การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียงพอ โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม หัวข้อประเมิน ผลประเมินปี 2564 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 95.42% 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 96.25% 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียง 94.58% รวม 95.42% การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จากสรุปข้อเสนอแนะจาก IOD คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ แทน และคณะจัดการ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี้ หัวข้อ การดำเนินการ บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เปิดเผยในหัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หน้า 93-94 บริษัทฯ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี เปิดเผยในหัวข้อ เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ หน้า 4-5 บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. กับ นักวิเคราะห์ คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ คณะจัดการสื่อสารข้อมูลผ่านกิจกรรม Opportunity Day เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินโครงการหรือการลงทุนโครงการใหม่ บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer สื่อสารข้อมูลผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ผิดปกติและต้องชี้แจง คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ Chief Executive Officer คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ คณะกรรมการควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เปิดเผยในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 98 บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยระบุจำนวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป คณะกรรมการควรเปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ เปิดเผยในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 99-100 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดประชุมตามความเหมาะสมและเหตุสมควรเพื่อไม่ให้เกิดการประชุมที่เกินความจำเป็น คณะกรรมการสรรหาควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาทุกครั้งตามวาระของกรรมการในแต่ละรอบปี แต่ยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงได้ ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกำกับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 AGM Checklist 2021 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี Corporate Governance Report of Thai Listed Companies รับทราบผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ระดับห้าดาว” สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร กรรมการบริหารของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน “คณะกรรมการบริหาร” โดยค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารเท่านั้น 2) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่ คือ เงินเดือน จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะความชำนาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการปรับเงิน เดือน โบนัส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์พิเศษ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ระยะยาว พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ่งบริษัทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที่กำหนดให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยพนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในกับบริษัทฯ และผลตอบแทนระยาวในรูปการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับผู้บริหาร ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดทำงาน และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 4) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่นอกเหนือจากสวัสดิการ ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 5 การออกหลักทรัพย์อื่น ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ไม่มี ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ท่าน 10 ท่าน 10 ท่าน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ) 23.33 ล้านบาท 20.20 ล้านบาท 19.55 ล้านบาท รถยนต์ประจำตำแหน่ง 3 ท่าน 3 ท่าน 3 ท่าน

รายละเอียดทั้งหมด

จรรยาบรรณบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546  ซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณบริษัท” จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้  เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุม เหมาะสมกับวิวัฒนาการของบริษัทฯ และสอดคล้องสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณฉบับเดิม บริษัทฯ มุ่งหวังให้ "จรรยาบรรณบริษัท" ฉบับนี้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานทุกคน โดยมีพนักงานระดับบังคับบัญชาและกรรมการบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจในข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่างๆ อย่างถ่องแท้ กรณีมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น บริษัทฯ ถือว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติใน "จรรยาบรรณบริษัท" ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน" ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ขอให้พนักงานทุกคนใช้จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและของบริษัทฯ โดยส่วนรวมสืบไป  

รายละเอียดทั้งหมด

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีรูปธรรมชัดเจนในเรื่องของบทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อกัน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขึ้น เพื่อให้พนักงาน  ของบริษัทฯ ได้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักประกันในการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผู้บังคับบัญชา และพนักงานกับบริษัทฯ แล้ว ยังจะเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะรังสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนตลอดไป  

รายละเอียดทั้งหมด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 1)   นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน        บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ และบริษัทจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานของบริษัทฯ จะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้        1.1)    ด้านการใช้แรงงานบังคับ                  บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้องหรือรับเงินเก็บประกัน บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวใดๆ จากลูกจ้าง ไม่ว่าเมื่อเข้าทำงาน หรือรับเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงานเว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ รวมทั้งไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการถูกกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบวินัยหรือการควบคุม        1.2)    ด้านการใช้แรงงานเด็ก                  บริษัทฯ จะไม่ว่าจ้างหรือสนับสนุนให้มีการว่าจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะไม่ให้หรือสนับสนุนให้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย        1.3)    ด้านการใช้แรงงานหญิง                  บริษัทฯ จะต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงาน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์        1.4)    ด้านการเลือกปฏิบัติ                  บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และจะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ        1.5)    ด้านเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง                  บริษัทฯ จะเคารพสิทธิลูกจ้างในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน อำนวยความสะดวก และจะปฏิบัติต่อผู้แทนนั้นเท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ        1.6)    ด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน                  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานทางสังคม และตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ        1.7)    ด้านความรับผิดชอบดูแลลูกจ้างเกี่ยวกับการถูกคุมคามและหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี                  บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ถูกคุมคามและล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสทางกาย หรือด้วยวิธีการอื่นใด รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อสตรี หากลูกจ้างถูกคุมคาม และหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด การบริหารกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน            เพื่อแสดงความมุ่งมันและปลูกฝังคนในองค์กรในการเคารพสิทธิมุษยชน ด้านการประเมินผลกระทบ                        ระบุประเด็นความเสี่ยงและระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการติดตามผล                                  การจัดทำแผนการคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการสื่อสาร                                        เปิดเผยนโยบายและมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ด้านการเยียวยาและระงับข้อร้องเรียน       กำหนดกลไกการรับข้อร้องเรียน และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ เป้าหมาย                                                 การไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุนษยชน ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมา ข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา        2)   นโยบายการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนา และการปฏิบัติต่อพนักงาน       บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และนำเอาความต้องการของพนักงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา เพื่อสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความ ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ดำเนินการสรรหาด้วยระบบการคัดเลือกและมีเงื่อนไขในการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีคุณภาพ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล การจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน รวมทั้งดูแลและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้การพัฒนาพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง บนพื้นฐานและความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร พร้อมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และสามารถบริหารดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ให้การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม ให้เกียรติ ให้ความเคารพ และให้การปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานมิให้ถูกละเมิด ให้การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน รวมทั้งพิจารณาและให้ความเคารพในความเห็นต่าง จัดให้มีระบบร้องเรียน และช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อมูลเบาะแสของพฤติกรรมอันไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัท หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดให้มีระบบการปกป้องพนักงานหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถูกกลั่นแกล้ง ได้รับโทษ หรือได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy)  ส่งเสริม และจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และได้รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ     ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 3)   นโยบายการพัฒนาฝึกอบรม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน        บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กร ดังนั้น จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร และมุ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เหมาะสมให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งการให้ความสำคัญการการสร้างทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะเกษียณอายุภายใน5 ปี ภายในองค์กร และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโต   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในกระบวนการผลิตและด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับให้มีความตระหนักในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการและทบทวนให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง        ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา :   การอบรมพัฒนาของกรรมการ ปีที่อบรม รายชื่อกรรมการ หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2564 นายการุญ นันทิลีพงศ์    หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2021   นายไพบูลย์ คุจารีวณิช สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)   นายนพพร พิชา สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์กรกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน) การอบรมพัฒนาของผู้บริหาร ปีที่อบรม รายชื่อผู้บริหาร หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2564 นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ·   TFRSs for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564   จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน ข้อมูล หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 จำนวนการฝึกอบรม ชั่วโมง 6,231 13,714 19,042 จำนวนการฝึกอบรมเฉลี่ย ชั่วโมง/คน/ปี 8.08 17.86 23.22 เป้าหมายการฝึกอบรม ชั่วโมง/คน/ปี 6 6 6 หมายเหตุ    หลักสูตรอบรมมีดังนี้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, AI for Business Leader Course, เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังคน, Learning & Development Forum, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพสำหรับ CPI, ความรู้ในงานจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท, กระบวนการผลิต, ISO, GMP, HACCP, RSPO,นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท ฯลฯ4)   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน       บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้       1)   ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง       2)   สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       3)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย       4)   ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทั้งหมด มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเหมาะสมสำหรับพนักงาน คู่ค้า และชุมชน       5)   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร              ผลการปฏิบัติงานในปี 2564 : บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเน้นงานหลักและรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงอุบัติเหตุด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการทำงานกับเครื่องจักร หรือเหตุเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนรอบข้าง โดยในปี 2564 บริษัทฯ จึงมีการทบทวนปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการดังนี้       การดำเนินการ     :   วิเคราะห์สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุการณ์ การดำเนินการแก้ไขป้องกัน       การปรับปรุง         :   ดำเนินการปรับมาตรการดูแลป้องกันในเรื่องอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการดูแลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบกับพนักงานและชุมชนรอบข้าง อีกทั้งมีการจัดทำระบบ QR code เพื่อใช้ในการทวนสอบและติดตามการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในแต่ละหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติการณ์ต่าง ๆ       การติดตามผล     :   กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงานขององค์กร (KPI) ตั้งเป้าหมายเรื่องอุบัติเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมไว้ในเป้าหมายองค์กร และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI) องค์กรเป็นประจำทุกเดือนและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ       มาตราการป้องกันไวรัสโควิค       บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด และทำการติดตามข่าวสารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมกำกับดูแลและรับมือสำหรับการป้องกันให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้  มีระบบในการคัดกรองอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่องาน ก่อนเข้ามาในสำนักงานและโรงงาน มีมาตรการป้องกันในส่วนพื้นที่รับประทานอาหาร ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ จัดกลุ่มการทำงานเพื่อสลับหมุมเวียนการทำงาน หลีกเลี่ยงการติดต่อพบปะระหว่างบุคคล โดยใช้ระบบประชุมผ่านออนไลน์ ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน : ข้อมูล หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 จำนวนวันในการทำงาน วัน 365 365 365 การเดินเครื่องจักร ชั่วโมง 200,000 200,000 200,000 อุบัติเหตุในการทำงาน         พนักงานชาย คน 8 5 5 พนักงานหญิง คน 0 0 0 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน         พนักงานชาย คน 1 5 5 พนักงานหญิง คน 0 0 0 อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ         พนักงานชาย คน 0 0 0 พนักงานหญิง คน 0 0 0 อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต         พนักงานชาย คน 0 0 0 พนักงานหญิง คน 0 0 0      เป้าหมายในปี 2564 อุบัติเหตุของพนักงานถึงขั้นหยุดงานต้องเป็น “ศูนย์”      จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงานเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 1 คน ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่อง และกำหนดแนวทางการป้องกันให้เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้จำนวนอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้นในปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาก แต่อุบัติเหตุมีความรุนแรงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา      ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา      บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 5)   นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้       บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้       ผลการปฏิบัติงาน : ในปี 2654 จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจในวงกว้าง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด      ข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา      บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 6)   นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง       บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่ง ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นในระบบการค้า และการแข่งขันแบบเสรี บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการค้า และดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เบียดเบียนกัน รวมทั้งการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม และขัดต่อกฎหมายในทุกรูปแบบ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และนำมาปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และคู่แข่งขันทางธุรกิจ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง และมีเหตุผลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณี       การบริการกำดับดูแลต่อลูกค้า ข้อมูล หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 87.18 83.87 จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย เรื่อง 4 0 จำนวนข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย เรื่อง 0 0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลด้านการขายและการตลาด เรื่อง 0 0 จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการรั่วไหลข้อมูลของลูกค้า เรื่อง 0 0 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง 0 0           เป้าหมายในปี 2564 จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าไม่เกิน 10 เรื่อง       จากสถิติพบว่ามีการร้องเรียนจำนวน 4 เรื่อง ยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ ได้มีการประชุมเพื่อหาข้อบกพร่อง และหาวิธีการแก้ไขป้องกันเพื่อลดจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งนี้จากข้อร้องเรียนที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย 4 เรื่อง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้ทำการส่งสินค้าทดแทนตามปริมาณที่ได้เกิดความเสียหายจากต้นทางที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ       ข้อพิพาทด้านปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา       บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ให้บริการ และคู่แข่งที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา7)   นโยบายการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปถูกลิขสิทธิ์      บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ ถอดโปรแกรมสำเร็จรูปบางโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน สำรวจและปรับปรุงจำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ       ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทฯ มีการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยบริษัทฯ เท่านั้น      บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานใช้/นำมาใช้ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต หากพนักงานใดฝ่าฝืนนำโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ พนักงานนั้นจะต้องรับโทษทางวินัยของบริษัทฯ และรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ       ข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ถูกลิขสิทธิ์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา       บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 8)   นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์       การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์       อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัท ทุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ       ข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา       บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั้งหมด

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น            บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณะโดยการเข้าเป็นหนึ่งใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต"   คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น           คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้   นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น           ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย   หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   แนวทางการปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัท กำหนดไว้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุกจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistle blower Policy ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ผิดและยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน   ข้อกำหนดในการดำเนินการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนและการลงโทษพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯจะกำหนดขึ้นต่อไป เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัทฯ และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐ      จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนความเป็นมาในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และจรรยาบรรณบริษัท (Whistle Blower Policy) และนโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประกาศและแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองคร์กรได้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน ในปี 2558 ได้ดำเนินการแจ้งพนักงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก คู่ค้าของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น และได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com พร้อมได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากขึ้น และดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งคาดว่าจะขอยื่นเพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย  และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมิน และติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อบรมพร้อมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่, อบรมพร้อมหลักสูตรกฎระเบียบของบริษัทฯ, อบรมพร้อมหลักสูตรจรรยาบรรณบริษัทฯ, อบรมหลักสูตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น, ประกาศนโยบายต่างๆ ผ่านช่องทาง Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทฯ) และ Website ของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ในปี 2560 - ปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี และสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ซึ่งใบรับรองการอายุสมาชิกดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสำนักตรวจสอบภายในมีการประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด ในปี 2563 สำนักตรวจสอบภายในมีการกำหนดแผนงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินและติดตามการกำกับดูแลที่ดี และสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับให้รับทราบและเข้าใจถึงการใช้งานดังกล่าว รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังลูกค้า บุคคลภายนอก และคู่ค้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpi-th.com อีกทางหนึ่งด้วย   การแจ้งเบาะแส (Whistle Blower) ระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistle Blower) เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ กฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องการแจ้งข้อร้องเรียนได้ดังนี้ ผ่านระบบ CPI Hotline : https://www.cpihotline.com ซึ่งเป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข้อร้องเรียนที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระโดยผู้ให้บริการภายนอก ในนามของ “บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)” ผ่าน E-mail : report@cpihotline.com  ผ่าน ตู้ ปณ. 17 ไปรษณีย์สาทร กรุงเทพฯ 10341 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ : https://www.cpi-th.com  ผ่านทาง E-mail ของประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : noppornpicha@hotmail.com บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรับแจ้งข้อมูล/เบาะแสเรื่องร้องเรียนอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทันทีที่เป็นไปได้ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และผู้แจ้งข้อมูลไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ยกเว้นจะเลือกที่จะเปิดเผยตัวตนเท่านั้น นอกจากนี้ หากผู้แจ้งข้อมูลต้องการรายงานเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมบริการข้างต้น สามารถแจ้งมายังผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้โดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

รายละเอียดทั้งหมด

แจ้งเรื่องร้องเรียน

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และจรรยาบรรณบริษัทฯ (Whistle blower Policy) นโยบายในการรายงานเบาะแส           บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดนโยบายในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่นๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ เบาะแสที่ควรรายงาน การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและ/หรือฉ้อโกง การใช้อำนาจในทางไม่ชอบ การใช้เงิน ทรัพย์สินและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตำแหน่งโอกาสทางธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทำที่เป็นอันตราย และ/หรือผิดกฎหมายอื่นๆ การละเลยและ/หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การกระทำที่ผิดกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอำนวยความสะดวกและ/หรือต่อพนักงานของบริษัทฯ การกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ การปกปิดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การกระทำที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เบาะแสที่ไม่ควรรายงาน ข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีเหตุอันเป็นสมควร ข้อมูลที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสี ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ  แนวทางในการรายงานเบาะแส ประเภทของการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระทำที่ผิดปกติ ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์รัปชั่น วิธีการที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้ที่เป็นพยานในการทุจริตคอร์รัปชั่น เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิร้องเรียน พนักงานและ/หรือผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้รับข้อร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท วิธีการร้องเรียน     ร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีการดังนี้ ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร เว็บไซต์แจ้งเรื่องร้องเรียน : https://www.cpihotline.com อีเมล์ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่ : report@cpihotline.com ตู้ไปรษณีย์ 17 ไปรษณีย์สาทร กรุงเทพฯ 10341 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ      ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนและหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจเชิญให้พนักงานผู้ใดผู้หนึ่งมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการและในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย การปกป้องคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในขั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล์ 1 นายนพพร พิชา / Mr.Nopporn Picha ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of the Audit Committee) /             กรรมการอิสระ (Independent Director) Email : noppornpicha@hotmail.com ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนอื่นๆส่งผ่านไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. 68 คลองเตย กรุงเทพฯ 10111

รายละเอียดทั้งหมด