นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.   ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.   กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4.   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ

5.   กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6.   จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.   จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง  เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้นดังนี้

1.1)     การประชุมได้จัดโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมฯ

1.2)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน

1.3)     บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสิน ใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  พร้อมจัดส่งเอกสารและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการประชุมอย่างละเอียด

1.4)     แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1.5)     ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

1.6)     บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.7)     บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

2)  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1)     ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน  ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2)     ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า

           โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

2.3)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าโดยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน

2.4)     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

2.5)     บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.6)     บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว

- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริง

- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 GMP และ HACCP  พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า  และรักษาความลับของลูกค้า

- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมเพื่อบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมของท้องถิ่นที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกาศให้พนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของ  บริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของ  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : www.cpi-th.com หรือที่ e-mail address : info@cpi-th.com

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็น กรรมการผู้ชาย 10 ท่าน กรรมการผู้หญิง -ไม่มี-

 • กรรมการที่เป็นอิสระ            4    ท่าน     คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  3    ท่าน     คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร        3    ท่าน      คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ รวมถึงการรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการผู้ที่เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ในปี 2564 จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่านใน 10 ท่าน หรือจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ  บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1.     นายบรรพต หงษ์ทอง ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2013 

2.     รศ. ดร. นินนาท  โอฬารวรวุฒิ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 121/2009

3.     นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18/2002

4.     นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003

5.     นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 113/2014

6.     นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 4/2000  

7.     นายการุญ นันทิลีพงศ์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 9/2001

8.     นายทรงฤทธิ์  นิวัติศัยวงศ์  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 15/2002

9.     นายนพพร พิชา  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2003

10.   นายศราวุธ เมนะเศวต  ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 2015

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย โดยคณะจัดการจะนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนทุกๆ 1-3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางธุรกิจหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ

ในส่วนแผนงานและงบประมาณ บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะจัดการจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกปีตามกรอบคู่มืออำนาจดำเนินการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้หากมีแผนงานหรืองบประมาณเพิ่มเติมที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคณะกรรมการและคณะจัดการมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะจัดการ ซึ่งได้มีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รายการทั้งหมดจะกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไขให้กระทำเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

อีกทั้งได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท รวมถึงนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัททุก 6 เดือน และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทราบ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กลต. พร้อมทั้งแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564

รายชื่อ

การถือครองหุ้น ณ
วันที่
1 มกราคม 2564

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

การถือครองหุ้น ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ซื้อ

ขาย

โอน

จำนวนหุ้น

%

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น

%

1.

นายบรรพต

หงษ์ทอง

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

2.

นายนพพร

พิชา

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

3.

นายไพบูลย์

คุจารีวณิช 

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

4.

นายศราวุธ

เมนะเศวต  

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

5.

นายถกล

ถวิลเติมทรัพย์

7,761,158

1.23

1,048,000 

(863,800) 

-

7,945,358

1.26

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

6.

นายชูศักดิ์

ปรัชญางค์ปรีชา

13,253,181

2.10

-  

-  

-

13,253,181

2.10

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

7.

นายการุญ

นันทิลีพงศ์

0

 

-  

-  

-

0

 

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

8.

นายกิตติ

ฉัตรเลขวนิช

14,359,923

2.27

-

(18,400)  

-

14,341,523

2.27

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

9.

นายทรงฤทธิ์

นิวัติศัยวงศ์

2,831,260

0.45

-   

-  

-

2,831,260

0.45

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

10.

นายรชฎ

ถวิลเติมทรัพย์

5,348,266

0.85

613,900 

-  

-

5,962,166

0.94

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

11.

นายกฤษฏ์พงศ์

ตากวิริยะนันท์  

0

 

-  

-   

-

0

 

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

12.

นางรัศมี

พงศ์จินดานนท์

0

 

-  

-  

-

0

 

 

Chief Financial Officer

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

13.

นายธวัชชัย

โฉมวรรณ์

0

 

-  

-  

-

0

 

 

ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

14.

นายประวิทย์

เติมวิริยะกุล

0

 

-  

-  

-

0

 

 

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

15.

Mr. Jaroslaw Marian Kibilda

0

 

-  

-  

-

0

 

 

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

16.

นายอานนท์

ฤทธิ์ธาร

0

 

-  

-  

-

0

 

 

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

17.

นายชุมพล

ไทยนุกูล

0

 

-  

-  

-

0

 

 

ผู้อำนวยการโรงงาน

             

 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0

 

-  

-  

-

0

 

รวมจำนวนหุ้นกรรมการ (ลำดับที่ 1-10)

43,533,788

6.88

1,661,900  

(882,200)  

-

44,333,488

7.00

รวมจำนวนหุ้นผู้บริหาร (ลำดับที่ 11-17)

0

 

-  

-  

-

0

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดระบบพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้มอบคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกัน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งได้กำหนดเป็นแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องจัดอบรมและติดตามการปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ


การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะบกรรมการชุดย่อย ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการที่ประชุมของแต่ละคณะจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2564 สามารถสรุปการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ได้ดังนี้

รายชื่อ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

4 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร
13 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท

4 ครั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง
(E-AGM)

นายบรรพต หงษ์ทอง

-

1/1 (100%)

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายนพพร พิชา

4/4 (100%)

1/1 (100%)

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

4/4 (100%)

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายศราวุธ เมนะเศวต

4/4 (100%)

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายถกล  ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

13/13 (100%)

4/4 (100%)

1/1

นายชูศักดิ์  ปรัชญางค์ปรีชา

-

1/1 (100%)

-

13/13 (100%)

4/4 (100%)

1/1

นายการุญ  นันทิลีพงศ์

-

-

4/4 (100%)

-

4/4 (100%)

1/1

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

4/4 (100%)

-

4/4 (100%)

1/1

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

-

4/4 (100%)

1/1

เฉลี่ยรวมทั้งคณะ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ        

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอยู่ในระดับเหมาะสมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และพิจารณาตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลั่นกรองแล้วจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้
(1) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยพิจารณาปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร เนื่องด้วยได้รับมอบหมายงานและภาระ หน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น

 ค่าเบี้ยประชุม

บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม

ตำแหน่ง

ปี 2564

ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน

30,000

30,000

 

กรรมการ

*25,000*

20,000

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธาน

30,000

30,000

 

กรรมการ

25,000

25,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน

25,000

25,000

 

กรรมการ

20,000

20,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

*30,000*

25,000

 

กรรมการ

*25,000*

20,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

ประธาน

25,000

25,000

 

กรรมการ

20,000

20,000

 
(2) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด

ปี 2564

ปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

4,000,000 บาท

4,000,000 บาท

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี
2564 (1)

รวม

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1 ครั้ง)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

(4 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหาร
(
13 ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน

(4 ครั้ง)

นายบรรพต หงษ์ทอง

-

25,000

-

-

120,000

500,000

645,000

นายนพพร พิชา

115,000

20,000

-

-

95,000

460,000

690,000

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

95,000

-

-

-

95,000

380,000

570,000

นายศราวุธ เมนะเศวต

95,000

-

-

-

95,000

380,000

570,000

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

340,000

95,000

380,000

815,000

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

-

20,000

-

280,000

95,000

380,000

775,000

นายการุญ นันทิลีพงศ์

-

-

100,000

-

95,000

380,000

575,000

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

-

-

-

-

95,000

380,000

475,000

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์

-

-

80,000

-

95,000

380,000

555,000

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

-

-

-

-

95,000

380,000

475,000

รวม

305,000

65,000

180,000

620,000

975,000

4,000,000

6,145,000

หมายเหตุ   
1)   ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกินจำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ซึ่งได้ทำการจัดสรรและกำหนดจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากเดิม กรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร จากเดิม ประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 30,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และ กรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง เป็น 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
2)   คณะกรรมการบริหารมีการจัดประชุม 13 ครั้ง ในปี 2564 โดย การประชุมครั้งที่ 9/2564 ไม่รับค่าเบี้ย เนื่องด้วยเป็นการพิจารณาวาระพิเศษ เรื่องการซื้อเครื่องจักรทดแทน
3)   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 • ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 • ปี 2557 ถึงปัจจุบัน -ไม่มี-


การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินและพิจารณาหาแนวทาง แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะกรรมการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การประเมิน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
 • เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับคณะจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทฯ และ การพัฒนาผู้บริหาร

วิธีการให้คะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อแบ่งออกเป็น ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 80 = ดีเยี่ยม, มากกว่าร้อยละ 60 = ดี, มากกว่าร้อยละ 40 = พอใช้, มากกว่าร้อยละ 20 = น้อย และ น้อยกว่าร้อยละ 20 = ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประเมิน ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2564 ได้ดังนี้

 1)   การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

95.38%

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

92.63%

3. การประชุมคณะกรรมการ

96.94%

4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

94.64%

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

100%

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

87.92%

รวม

94.25%

 2)   การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

95.00%

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

100%

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

 

    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

99.31%

    3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

100%

    3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

97.50%

    3.4 คณะกรรมการบริหาร

95.00%

รวม

97.62%


3)   การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียงพอ โดยกระบวนการประเมินให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมิน ภาพรวมผลประเมินอยู่ในเกณ์ฑดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

ผลประเมิน
ปี 2564

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

95.42%

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

96.25%

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างเพียง

94.58%

รวม

95.42%


การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จากสรุปข้อเสนอแนะจาก IOD

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบ แทน และคณะจัดการ ศึกษาหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้มีดังนี้

หัวข้อ

การดำเนินการ

บริษัทฯ ควรกำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เปิดเผยในหัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หน้า 93-94

บริษัทฯ ควรเปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวไว้ในรายงานประจำปี

เปิดเผยในหัวข้อ เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ หน้า 4-5

บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลท. กับ นักวิเคราะห์

คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ คณะจัดการสื่อสารข้อมูลผ่านกิจกรรม Opportunity Day เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินโครงการหรือการลงทุนโครงการใหม่

บริษัทฯ ควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer สื่อสารข้อมูลผ่านการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ผิดปกติและต้องชี้แจง

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ Chief Executive Officer

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ

คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายังขอไม่ถือเป็นนโยบายการปฏิบัติ

คณะกรรมการควรกำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

เปิดเผยในหัวข้อ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้า 98

บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติจะต้องผ่านการอนุมัติจากเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยระบุจำนวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการควรเปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ

เปิดเผยในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 99-100

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจัดประชุมตามความเหมาะสมและเหตุสมควรเพื่อไม่ให้เกิดการประชุมที่เกินความจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาควรจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาทุกครั้งตามวาระของกรรมการในแต่ละรอบปี แต่ยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงได้


ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกำกับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564

 • AGM Checklist 2021 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
 • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies รับทราบผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “ระดับห้าดาว” สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งใน “คณะกรรมการบริหาร” โดยค่าตอบแทนกรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารเท่านั้น

2) ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงที่ คือ เงินเดือน จะเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และทักษะความชำนาญ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งรวมถึงพิจารณาอัตราการปรับเงิน เดือน โบนัส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือผลประโยชน์พิเศษ อาทิเช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ

 • ระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัสประจำปี และจะมีระบบการวัดและประเมินผลตามความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี โดยนำผลลัพธ์จากการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือการปรับระดับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งยังนำมาวิเคราะห์เพื่อทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
 • ระยะยาว พนักงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของรายได้สะสม ซึ่งบริษัทฯ จะสะสมรายได้ตามฐานที่กำหนดให้กับพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยพนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในกับบริษัทฯ และผลตอบแทนระยาวในรูปการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการจัดสรรใบสำคัญสิทธิ ESOP ให้กับผู้บริหาร
 • ค่าตอบแทนในรูปผลประโยชน์อื่นหรือสวัสดิการ อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ชุดทำงาน และสวัสดิการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

4) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

 • ปี 2556 โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1) ดังปรากฏตามรายละเอียดข้อ 5 การออกหลักทรัพย์อื่น
 • ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ไม่มี

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

10 ท่าน

10 ท่าน

10 ท่าน

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้อื่นๆ (เงินชดเชยเกษียณอายุ เงินชดเชยต่างๆ)

23.33 ล้านบาท

20.20 ล้านบาท

19.55 ล้านบาท

รถยนต์ประจำตำแหน่ง

3 ท่าน

3 ท่าน

3 ท่าน