จรรยาบรรณบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

บริษัทฯ ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546  ซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณบริษัท” จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้  เป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุม เหมาะสมกับวิวัฒนาการของบริษัทฯ และสอดคล้องสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณฉบับเดิม

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ "จรรยาบรรณบริษัท" ฉบับนี้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานทุกคน โดยมีพนักงานระดับบังคับบัญชาและกรรมการบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจในข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่างๆ อย่างถ่องแท้ กรณีมีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น บริษัทฯ ถือว่าข้อพึงประพฤติปฏิบัติใน "จรรยาบรรณบริษัท" ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน" ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ขอให้พนักงานทุกคนใช้จรรยาบรรณบริษัทฉบับนี้เป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของพนักงานและของบริษัทฯ โดยส่วนรวมสืบไป